Aktualności

Konkurs na inicjatywy lokalne

Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej ogłasza konkurs na najlepsze inicjatywy lokalne mieszkańców Gminy Poniatowa w ramach projektu “Masz pomysł? Działaj!”

Cele konkursu:

 • odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych mieszkańców Gminy Poniatowa
 • rozbudzanie kreatywności, aktywności społecznej i twórczej społeczności lokalnej oraz inicjowanie i wspólna realizacja działań kulturalnych, których uczestnikami będą mieszkańcy Gminy Poniatowa
 • wykorzystanie wyników diagnozy oczekiwań społeczności Gminy Poniatowa w odniesieniu do działań CKPiT, aby objąć działaniami osoby dotychczas nie korzystające z oferty Centrum Kultury

Co można otrzymać?

 • fundusze na realizację wydarzenia dla mieszkańców Gminy Poniatowa
 • wsparcie pracowników CKPiT

 Kto może wziąć udział?

 • mieszkańcy Gminy Poniatowa – przedstawiciele organizacji (m.in. KGW, stowarzyszeń), osoby prywatne, grypy nieformalne

Pomysły na inicjatywy muszą odpowiadać rekomendacjom wynikającym z Diagnozy zasobów i potencjału społeczno – kulturalnego mieszkańców Gminy Poniatowa. Diagnoza została opracowana w oparciu o badania prowadzone w kwietniu i maju wśród mieszkańców.

Rekomendowane działania wynikające z diagnozy:

 • Zwiększenie oferty kulturalnej skierowanej przede wszystkim do młodzieży.
 • Stworzenie oferty kulturalnej skierowanej do osób z niepełnosprawnościami.
 • Przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym, szczególnie wśród młodzieży i osób z niepełnosprawnościami.
 • Nauka języków obcych dla różnych grup wiekowych.
 • Działania związane ze zdrowiem i życiem mieszkańców, np. warsztaty zdrowego żywienia, kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • Zajęcia i warsztaty, których aktualnie nie ma w ofercie CKPiT i Klubów Kultury na terenie gminy.
 • Działania promujące lokalne tradycje na terenie gminy Poniatowa i okolicznych wsi (np. tradycje kulinarne).
 • Działania związane z wykorzystaniem potencjału turystycznego i promocją gminy Poniatowa.
 • Łączenie oferty kulturalnej z aktywnym wypoczynkiem.
 • Wykorzystanie potencjału różnych miejsc znajdujących się na terenie gminy Poniatowa do realizacji projektów.
 • Objęcie wsparciem organizacyjnym i finansowym istniejących grup artystycznych, np. kół gospodyń wiejskich, zespołów muzycznych, wokalnych, czy też innych grup nieformalnych i osób mających potrzebę bycia aktywnym społecznie.
 • Wyjście z ofertą poza mury CKPiT, w tym organizacja różnych inicjatyw łączących elementy kultury i rekreacji.

Termin zgłaszania inicjatyw: 15 czerwca 2021

Termin realizacji działań: od 30 lipca do 15 października  2021

Szczegóły na stronie www.ckpit.poniatowa.pl