Aktualności

Konkurs kulinarny „Smaki dzieciństwa”

Stowarzyszenie Niezłomna Polska – Dobre Słowo ogłasza konkurs kulinarny pn. „Smaki dzieciństwa”.

Konkurs trwa od 19.06.2021 r. od godz. 14.00 do 20.06.2021 r. do godz. 13.30.
Potrawy konkursowe należy dostarczyć do CKPiT w Poniatowej.

Celem konkursu jest:
– prezentacja potraw kuchni regionalnej,
– wymiana doświadczeń i przepisów,
– aktywizacja mieszkańców Gminy Poniatowa , Kół Gospodyń Wiejskich,
– podtrzymanie tradycji kulinarnych regionu lubelskiego.

Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy oraz współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin, a także inne osoby biorące bezpośrednio udział w przygotowaniu i realizacji Konkursu.
Przez członków rodzin rozumie się: małżonków, rodziców, dzieci, rodzeństwo, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz ich małżonkowie, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu.

Potrawy będą oceniane w następujących kategoriach : smak, tradycyjny przepis, estetyka, łatwość przyrządzania, wrażenie ogólne.

Dokumenty do Pobrania: