Aktualności

Kończymy proces prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji

W dniu 10 kwietnia 2017 roku w Centrum kultury Promocji i Turystyki odbyło się ostatnie  spotkanie z mieszkańcami miasta, kończące proces prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji, realizowanym w ramach projektu „Lokalny Program Rewitalizacji szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze Gminy Poniatowa”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Konferencję podsumowującą rozpoczął Burmistrz Poniatowej, który powitał przybyłych gości, uczestników oraz krótko podsumował efekty prac. Następnie głos zabrał Pan Dariusz Brzozowski Kierownik Oddziału Planowania Przestrzennego w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego, który wygłosił wykład na temat roli rewitalizacji w procesie rozwoju miast w świetle regionalnej polityki miejskiej.

Przedstawiciele firmy EuroCompass podsumowali prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Poniatowa na lata 2017-2023 oraz omówili możliwości wdrożenia i finansowania zidentyfikowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w Gminie Poniatowa.

Na koniec eksperci ds. wykonalności architektoniczno-urbanistycznej, Pan Sebastian Łuczkiewicz i Pani Joanna Mużykowska zaprezentowali koncepcję funkcjonalno-przestrzenną rewitalizacji obszaru centrum Miasta Poniatowa, czyli jak Poniatowa mogłaby wyglądać w perspektywie najbliższych lat.

Lokalny Program Rewitalizacji to wieloletni plan działań w 5 sferach: społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju. Stanowi on narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności. Celem jego opracowania i wdrożenia jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych i stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego w zagrożonych patologiami obszarach miast.

Program jest również podstawą do starania się o wsparcie finansowe ze środków Unii Europejskiej, jak też środków krajowych na przedsięwzięcia rewitalizacyjne. Można powiedzieć, że stworzenie LPR-u jest pierwszym i najważniejszym krokiem, który pozwoli na wprowadzenie realnych zmian w naszym mieście. Bowiem już we wrześniu planowane jest ogłoszenie przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego konkursu 13.3 „Rewitalizacja obszarów miejskich”, do którego zamierzamy aplikować.

Kończąc prace nad dokumentem trzeba podkreślić, że jest on dokumentem otwartym i elastycznym, ponieważ wszystkie podmioty tj. przedsiębiorcy, organizacje społeczne, stowarzyszenia, spółdzielnie, przychodnie, szpitale, instytucje kultury, instytucje oświatowe, Urzędy Pracy, OPS itp., które chcą się rozwijać za pomocą funduszy zewnętrznych mogły i mogą w dalszym ciągu zgłaszać propozycje swoich projektów, które następnie zostaną wpisane do LPR. Umieszczenie takiego projektu w dokumencie daje konkretne korzyści w postaci dodatkowych punktów przy jego ocenie. Dlatego zachęcamy wszystkie podmioty, które w okresie do 2023 roku chciałyby zrealizować inwestycję społeczną bądź infrastrukturalną do zgłaszania swoich pomysłów.

Lokalny program rewitalizacji to również sumaryczny efekt pracy urzędników, radnych, ekspertów, specjalistów, ale przede wszystkim samych mieszkańców Poniatowej. Tworząc dokument staraliśmy się dotrzeć i włączyć w jego realizację jak największą liczbę podmiotów działających na terenie Poniatowej, tak aby zapisy w nim zawarte odpowiadały różnym grupom interesu. Stąd trzy razy organizowaliśmy konsultacje społeczne, w których mogli uczestniczyć wszyscy mieszkańcy, zorganizowaliśmy szkolenie wyjazdowe dla interesariuszy procesu rewitalizacji, przeprowadziliśmy spacer badawczy ulicami miasta oraz 3 spotkania z ekspertem ds. wykonalności architektoniczno-urbanistycznej. Dla mieszkańców, którzy nie mogli uczestniczyć w spotkaniach, przeprowadziliśmy internetowe formularze do zgłaszania uwag i ankietę internetową, w której mogli wyrazić swoją opinię na temat sytuacji w gminie i przedstawić własną propozycję zmian.

Dziękujemy wszystkim za udział w potkaniach,  konsultacjach społecznych, zaangażowanie, poświęcony czas i włożony trud. Bez tak licznych pomysłów, sugestii i uwag, nie udałoby się sporządzić dokumentu w tak rzetelny i przemyślany sposób.