Aktualności

Komunikat Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ws. konsultacji z psychologiem

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poniatowej informuje:
od 2 stycznia 2020 roku w budynku Poniatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. 1 Maja 15 (parter), przyjmują w punkcie informacyjno-konsultacyjnym:
w II i IV środę miesiąca – psycholog w zakresie uzależnień, poradnictwo;
w II i IV piątek miesiąca – psycholog kliniczny – terapeuta uzależnień i chorób związanych w zakresie psychologii, psychiatrii, depresji, poradnictwo.
Do zadań Punktu Informacyjno – konsultacyjnego należy:
• wstępna diagnoza problemów;
• poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych;
• udzielanie porad i informacji oraz motywowanie do leczenia zarówno uzależnionych jak i współuzależnionych lub dotkniętych przemocą domową w zakresie prawnym, psychologicznym i socjalnym;
• wsparcie uzależnionych podejmujących leczenie;
• inicjowanie interwencji w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie poprzez udzielanie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy;
• poradnictwo dla osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych;
• kierowanie do poradni lecznictwa odwykowego;
• prowadzenie rozmów indywidualnych ze wszystkimi zainteresowanymi;
• prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej uzależnienia, współuzależnienia;
• udostępnienie materiałów dotyczących problemów alkoholowych (odbiorcy: pacjenci punktu, placówek lecznictwa odwykowego);
• współpraca z placówkami, w których przebywają osoby uzależnione lub zagrożone uzależnieniem;
• prowadzenie spotkań indywidualnych dla dorosłych dzieci alkoholików;
• informowanie o miejscach spotkań grup samopomocowych;
• konsultacje telefoniczne.
W każdy dzień tygodnia w budynku Urzędu Miejskiego – parter, pokój nr 11 i 14, informacji zainteresowanym udziela dwóch pracowników od 7:30 do 15:30.
W godzinach popołudniowych i wieczornych obsługiwany jest telefon zaufania: 81 820 43 16.
Ponadto osoby potrzebujące pomocy, wparcia, jak również członkowie ich rodzin, mogą zgłaszać się w godzinach popołudniowych do siedziby Klubu „Animus” w Poniatowej, który mieści się w budynku Poniatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. 1 Maja 15 (parter).