Aktualności

Komunikat Burmistrza Miasta Poniatowa.

Burmistrz Miasta Poniatowa informuje, że od dnia 7 marca 2016r. przyjmowane będą wnioski na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Poniatowa w roku 2016.

Wnioski można pobrać ze strony internetowej : www.um.poniatowa.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Poniatowej pokój 205, tel. /81/ 820 48 36 wew. 26.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Poniatowej, pokój 205.

Zadanie będzie realizowane w następujących zakresach:

  1. demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest.
  2. pakowanie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest zdemontowanych i składowanych tymczasowo na posesjach.

Prace wykonywane będą przez wykonawcę wybranego w trybie wynikającym z Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, i spełniającego warunki określonych przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej dnia 2 kwietnia 2004r.

Do wniosku należy załączyć:

  1. Kserokopia zgłoszenia robót dotyczących wymiany pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych na inny rodzaj pokrycia bez zmiany konstrukcji dachu złożonego do starostwa powiatowego lub pozwolenia na rozbiórkę lub przebudowę dachu (zmianę konstrukcji więźby dachowej) ze starostwa powiatowego wraz z kopią mapy do celów opiniodawczych z oznaczeniem budynków będących przedmiotem wniosku.
  2. Kserokopia oświadczenia wykonawcy wykonawcy demontażu zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr. 71 poz. 649 ze zm.)
  3. Kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości.
  4. W przypadku współwłasności pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli na realizację zadania.

 

WNIOSEK o udzielenie pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Poniatowa.