Aktualności

KARTA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO

KARTA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO
w ramach
Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Poniatowa na lata 2017-2023

Gmina Poniatowa jest w trakcie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji, który określi, jakie kompleksowe działania należy podjąć na rzecz mieszkańców, przestrzeni publicznej, środowiska i gospodarki na wyznaczonym obszarze rewitalizacji.

Zachęcamy Państwa do zgłaszania propozycji projektów, które w przyszłości mogłyby być realizowane w Gminie Poniatowa w obszarze przeznaczonym do rewitalizacji tj.: część osiedla Nowe Miasto (bez ul. Kraczewickiej i 1 Maja), część Osiedla Tysiąclecia (bez ul. Kraczewickiej), część Osiedla Stare Miasto (bez ul. Modrzewiowej) oraz Osiedle Przylesie.

Wpisanie zaproponowanego projektu do LPR umożliwi Państwu, gminie lub innemu uprawnionemu podmiotowi ubieganie się o środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich. Dodatkowo wpisanie projektu do LPR spowoduje uzyskanie preferencji podczas oceny projektów w ramach innych działań RPO WL: 3.1., 5.2., 5.3., 5.5., 7.1., 9.1., 9.3., 11.1., 11.2, 12.2., 13.1., 13.2. Typy projektów, w które powinien wpisywać się proponowany projekt aby mógł uzyskać dofinansowanie lub preferencje punktowe znajdują się w Załączniku nr 1 do Karty projektu rewitalizacyjnego.

Wskazane przez Państwa projekty mogą dotyczyć zarówno działań infrastrukturalnych, jak i działań miękkich (szkolenia, kursy, warsztaty, itp.).

Propozycje należy składać na Karcie Projektu Rewitalizacyjnego i przesyłać w formie mailowej na adres: fundusze@um.poniatowa.pl lub składać osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Poniatowej

Karta projektu rewitalizacyjnego

Załącznik nr 1 do Karty projektu rewitalizacyjnego