Aktualności

Inwestycje drogowe na terenie miasta i gminy Poniatowa

Trwają roboty budowlane związane z realizacja zadania pn.: „Modernizacja  (przebudowa) drogi do gruntów rolnych w miejscowości Kowala Pierwsza w obrębie ewidencyjnym 0004 oraz w  miejscowości Kraczewice Prywatne w obrębie ewidencyjnym 0006”.

W ramach zawartej umowy Wykonawca wykona roboty budowlane obejmujące modernizację (przebudowę) drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach nr ewid. 1143 i 181 położonej w miejscowości Kowala Pierwsza i Kraczewice Prywatne na odcinku od km 0+000 do km 0+682, dł. 0,682 km. Roboty budowlane obejmują: wykonanie pomiarów liniowych na istniejącej drodze gruntowej, podcinkę gałęzi drzew karczowanie krzaków wraz z wywiezieniem i utylizacją pozostałości, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni z kruszywa łamanego, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie nawierzchni asfaltowej, wykonanie poboczy gruntowych o szer. 0,50 m oraz oznakowania.

Wykonawcą zadania jest firma  P.P.H.U. „Stan-Lub” Lubomir Bujała, Stanisław Maliborski, ul. Lubelska 38, 24-200 Bełżyce, wartość inwestycji zgodnie z umową nr INP.271.11.2022 z dnia 25.07.2022 roku wynosi 356 124,29 zł brutto. Planowany termin realizacji zadania: 03.10.2022 roku.

Zamówienie jest finansowane ze środków budżetu Województwa Lubelskiego budowy i modernizacji (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych (FOGR).

Przebudowa drogi do gruntów rolnych w Kowali Pierwszej oraz Kraczewicach Prywatnych

W miejscowości Niezabitów Kolonia trwa realizacja zadania pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej od km 0+900 do km 1+890 w miejscowości Niezabitów Kolonia”.

W zakresie podpisanej 10.05.2022 roku umowy Wykonawca wykona roboty obejmujące kompleksową przebudowę drogi wewnętrznej na odcinku od km 0+900 do km 1+890, dł. 0,990 km położonej na działkach nr ew. 163, 269, obręb 09-Niezabitów-Kolonia, gm. Poniatowa, poprzez: wykonanie robót asfaltowych – nawierzchnia składająca się z warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na warstwie wiążącej, posadowionych na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Całość wybudowana na istniejącej nawierzchni uzupełnionej w technologii kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie po uprzednim mechanicznym przeprofilowaniu. Roboty obejmują także:  wzmocnienie pobocza gruntowego kruszywem łamanym karczowanie gałęzi, krzaków oraz wycinka drzew.

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Niezabitów Kolonia

Wykonawcą robót jest Prywatne Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowo-Usługowe „Rolbud” i Kopalnia Piasku Roman Madejek, Godów 1, 24-350 Chodel, wartość zawartej umowy wynosi: 485 378,50 zł brutto.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Na trenie miasta kończy się realizacja zadania pn.: „Przebudowa nawierzchni utwardzonej na dz. ew. 226/13 i 223/13 w Poniatowej” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utwardzenie nawierzchni działek gminnych w Poniatowej (nr ewid. 255/4, 226/13, 223/13)”.

Przebudowa nawierzchni utwardzonej na działce 226/13

Przebudowa nawierzchni utwardzonej na dz. ew. 226/13 w Poniatowej obejmowała  roboty  przygotowawcze i pomiarowe, rozbiórkę istniejących krawężników i obrzeży betonowych, rozbiórkę istniejącej nawierzchni dróg manewrowych z bloczków betonowych i betonu, rozbiórkę istniejących chodników z kostki brukowej betonowej oraz z płyt betonowych chodnikowych. W ramach umowy Wykonawca wykonał: ustawienie nowych krawężników betonowych ograniczających drogi manewrowe, ustawienie nowych obrzeży betonowych ograniczających chodniki z kostki brukowej betonowej, wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nowych nawierzchni, regulację wysokościową istniejących chodników z kostki brukowej w obrębie istniejących bloków oraz przy włączeniu drogi manewrowej do dróg gminnych tj. ulicy Młodzieżowej i ulicy Bema, wzmocnienie istniejącej konstrukcji drogi manewrowej poprzez wykonanie: warstwy wyrównawczej podbudowy z kruszywa łamanego warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, warstwy ścieralnej  z betonu asfaltowego, wykonanie na projektowanym odcinku nowej konstrukcji dróg manewrowych oraz nowej konstrukcji chodników

W zakres przebudowy nawierzchni utwardzonej na dz. ew. 223/13 w Poniatowej wchodzą m.in.: roboty  przygotowawcze i pomiarowe, rozbiórka istniejących krawężników i obrzeży betonowych, rozbiórka istniejącej nawierzchni drogi manewrowej z trylinki i bloczków betonowych, rozbiórka części istniejącego parkingu z płyt betonowych ażurowych na szerokości 1,2 m;, rozbiórka części istniejących chodników z kostki brukowej betonowej, ustawienie nowych krawężników betonowych ograniczających drogi manewrowe, wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nowych nawierzchni, regulację wysokościową istniejących chodników z kostki brukowej w obrębie istniejących bloków, wykonanie na projektowanym odcinku nowej konstrukcji drogi manewrowej z betonu asfaltowego, wykonanie na odcinku nowej konstrukcji chodników.

Przebudowa nawierzchni utwardzonej na działce 223/13

Wykonawcą robót jest firma: „Dąbrowski” Arkadiusz Dąbrowski, ul. Radomska 29, 23-235 Annopol,

Wartość podpisanej 06.06.2022 roku umowy wynosi 346 157,09 zł. Zadanie finansowane ze środków własnych Gminy Poniatowa.

Zakończono realizację zadania pn.:

„Przebudowa drogi gminnej nr 108077L – ul. Henin w Poniatowej na odcinku od km 0+004,40 do km 0+926”.

W ramach zadania wykonano roboty przygotowawcze i pomiarowe, frezowanie korekcyjne istniejącej nawierzchni, regulację wysokościową istniejących zjazdów, chodników i dojść do posesji z kostki brukowej oraz istniejących zjazdów z płyt ażurowych, nakładki asfaltowe na zjazdach asfaltowych. Na jezdni asfaltowej wykonano warstwę wyrównawczo-wiążącą z betonu asfaltowego  oraz warstwę ścieralną. Zadanie obejmowało mechaniczne ścinanie istniejących zawyżonych poboczy ziemnych na szerokości 0,5-1,0 m, wykonanie wzdłuż krawędzi asfaltowej poboczy ulepszonych kruszywem łamanym o szerokości 0,75 m oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego.

Droga gminna nr 108077L – ul. Henin w Poniatowej

Wykonawcą zadania była firma P.P.H.U. „Stan-Lub” Lubomir Bujała, Stanisław Maliborski, ul. Lubelska 38, 24-200 Bełżyce, koszt realizacji inwestycji wyniósł 619 978,65 zł.

Zadanie współfinansowane było środków  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wysokość dofinansowania wynosi 341 534,27 zł.

W miejscowości Poniatowa Wieś zakończono realizację zadania pn.: „Remont i budowa chodnika w Poniatowej Wsi”

W ramach zadania przeprowadzono remont chodnika (odcinek I) w ciągu drogi powiatowej  nr 2241L Poniatowa – Stoczki – Kierz na odc. od km 0+010,60 do km 0+326,10 w msc. Poniatowa Wieś w tym wykonano rozbiórkę istniejącego chodnika z płyt chodnikowych oraz wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej  betonowej gr. 6 cm wraz z obrzeżami , konstrukcją i krawężnikami. Zawarta umowa obejmowała  przebudowę drogi powiatowej nr 2241L relacji Poniatowa – Stoczki – Kierz w zakresie budowy chodnika (odcinek II) na odc. od km 1+ 997 do 2+221 w msc. Poniatowa Wieś w tym: wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej gr 6 cm, wraz z konstrukcją, krawężnikami  i obrzeżami, usytuowanego przy krawędzi drogi powiatowej o szerokości od 1,5-1,7 m.

Wyremontowany odcinek chodnika w miejscowości Poniatowa Wieś

Wykonawcą zadania była firma Art – Bruk Monika Chołody, Miłocin 40A, 24-150 Nałęczów, wartość robót budowlanych wyniosła 224 766,67 zł. Zamówienie finansowane ze środków własnych Gminy Poniatowa.