Aktualności

Informacja o stypendium socjalnym na rok szkolny 2016/2017

Stypendium socjalne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów, które nie przekraczają 514 zł na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Wnioski można składać w terminie od 1 do 15 września 2016r. w Urzędzie Gminy – II piętro pokój 212 .

Do wniosku winny być dołączone dokumenty potwierdzające wysokość dochodów członków rodziny ucznia oraz inne zaświadczenia, których potrzeba wynika z treści wniosku.
Dochody netto powinny być wykazane za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, czyli za miesiąc sierpień 2016r.

W sytuacji wymagającej dodatkowego wyjaśnienia należy złożyć oświadczenie. Oświadczenia należy składać wyłącznie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wraz z klauzulą o treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. (Zał.1)

Wraz z osiągnięciem przez ucznia pełnoletności rodzice lub opiekunowie prawni tracą uprawnienia do występowania z wnioskiem w imieniu ucznia o przyznanie świadczenia. W takim przypadku wniosek powinien złożyć pełnoletni uczeń.

Stypendium szkolne jest realizowane poprzez refundację poniesionych kosztów w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych faktur i rachunków wystawionych na wnioskodawcę, tj. rodzica ucznia niepełnoletniego lub ucznia pełnoletniego. Faktury i rachunki powinny zawierać pełną nazwę produktu podlegającego refundacji- istotne jest, aby np. obuwie, odzież, miały adnotację  „sportowe” . Jeżeli zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku, to na odwrocie może potwierdzić to sprzedawca umieszczając pieczęć, opis i czytelny podpis.

Świadczenie wychowawcze „500 +” nie wlicza się do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendium szkolnego.

Przed przystąpieniem do wypełnienia WNIOSKU należy zapoznać się z pouczeniem (strona 2 wniosku).
Dokumenty do pobrania:

WNIOSEK

Zał. 1 – oświadczenie