Aktualności

Informacja dla rolników i właścicieli punktów skupu

INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim informuje, że zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym podmioty prowadzące produkcję pierwotną (wszyscy rolnicy sprzedający wyprodukowane owoce, warzywa, zboża), działalność w zakresie dostaw bezpośrednich oraz podmioty prowadzące rolniczy handel detaliczny żywnością pochodzenia niezwierzęcego mają obowiązek złożyć wniosek o wpis do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgodnie z art. 63 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1252).

Wpis do rejestru zakładów nie podlega opłacie. Przy składaniu wniosku należy posiadać numer gospodarstwa nadany przez ARiMR oraz podać rodzaj i wielkość upraw.

Natomiast zgodnie z art. 103 ust. 4 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, kto prowadzi działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów (…), podlega karze pieniężnej (wysokość kary pieniężnej może być wymierzona do 5000 zł, nie mniej niż 1000 zł.).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 81 8272118
lub bezpośrednio w Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Opolu Lubelskim, ul. Puławska 1 w Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku.

PRODUKCJA PIERWOTNA (podstawowa)oznacza produkcję, uprawę lub hodowlę produktów podstawowych w tym zbiory, dojenie, hodowlę zwierząt gospodarskich przez ubojem, łowiectwo i rybołówstwo jak również zbieranie runa leśnego.

Do produktów podstawowych zaliczamy produkty:

 • pochodzenia roślinnego, czyli zboża, owoce, warzywa, zioła, grzyby hodowlane;
 • pochodzenia zwierzęcego, czyli jaja, surowe mleko, miód, produkty rybołówstwa, żywe małże;
 • zbierane w ich naturalnym środowisku ( rosnące w warunkach naturalnych) zarówno pochodzenia roślinnego, jak i zwierzęcego, czyli grzyby, jagody, jeżyny, ślimaki itp.

Produkcja pierwotna obejmuje działalność na poziomie gospodarstw w tym:

– produkcję, hodowlę i uprawę

– transport, magazynowanie i obróbkę surowców (produktów pierwotnych)
w miejscu produkcji, pod warunkiem, że nie zmienia to znacznie ich charakteru,

– transport w celu dostawy surowców z miejsca produkcji do zakładu

DOSTAWY BEZPOŚREDNIE  to sprzedaż małych ilości surowców, czyli produktów produkcji pierwotnej do konsumenta końcowego lub lokalnego zakładu detalicznego bezpośrednio zaopatrującego konsumenta końcowego.

Dostawcami bezpośrednimi są zatem producenci małych ilości żywności nieprzetworzonej pochodzenia roślinnego, sprzedawanej konsumentowi finalnemu, tj. osobom indywidualnym, np. na targowiskach, w bramach własnych gospodarstw rolnych, handlu obwoźnym, jak również lokalnym sklepom i zakładom gastronomicznym (restauracje, bary, stołówki szkolne i inne).

ROLNICZY HANDEL DETALICZNY polega na produkcji żywności pochodzącej
w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu podmiotu działającego na rynku spożywczym i zbywaniu takiej żywności:

a) konsumentowi finalnemu,

b) do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego

W ramach rolniczego handlu detalicznego można sprzedawać surowce pochodzenia roślinnego (zboża, warzywa, owoce, zioła), zwierzęcego (surowe mleko, śmietanę, jaja, miód) jak również przetworzoną żywność, np.: oleje, chleb, dżemy, soki, przetwory
z owoców, warzyw, grzybów, zboża.

Produkcja i zbywanie żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego:

1) mogą być dokonywane w ilościach dostosowanych do potrzeb konsumentów;

2) nie mogą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności i wpływać niekorzystnie na ochronę zdrowia publicznego

Zbywanie żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego:

– do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego odbywa się, jeżeli zakłady te są zlokalizowane na obszarze województwa, w którym ma miejsce prowadzenie produkcji tej żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego, lub na obszarach powiatów lub miast stanowiących siedzibę wojewody lub sejmiku

województwa, sąsiadujących z tym województwem;

-jest dokumentowane w sposób umożliwiający określenie ilości zbywanej,

-nie może być dokonywane z udziałem pośrednika, z wyjątkiem zbywania takiej żywności podczas wystaw, festynów, targów lub kiermaszu, organizowanych w celu promocji żywności

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI PUNKTÓW SKUPU  

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim informuje, że zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym podmioty działające na rynku spożywczym prowadzące punkty skupu owoców, warzyw i runa leśnego, w tym grzybów mają obowiązek dokonania zatwierdzenia i rejestracji swojej działalności zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności
i żywienia (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1252).

Zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów nie podlega opłacie.

Natomiast zgodnie z art. 103 ust. 4 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, kto prowadzi działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów (…), podlega karze pieniężnej.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 81 8272118 lub bezpośrednio w Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Opolu Lubelskim, ul. Puławska 1 w Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku.

WYMAGANIA DLA WŁAŚCICIELI PUNKTÓW SKUPU OWOCÓW  

 1. Należy zapewnić dostęp wszystkim pracownikom do toalet i urządzeń
  do mycia rąk pod bieżącą wodą, (na stanie powinno być mydło antybakteryjne w płynie, ręczniki jednorazowe).
 2. Przy wykonywaniu pracy należy posiadać czystą odzież.
 3. Należy posiadać orzeczenie dla celów sanitarno-higienicznych.
 4. Pojemniki na surowce muszą być czyste, nieuszkodzone.
 5. Transport powinien odbywać się środkiem transportu czystym, w odpowiednim stanie sanitarno-technicznym.
 6. Punkt skupu powinien być zabezpieczony przez szkodnikami.
 7. Należy posiadać procedury/instrukcje dotyczące zachowania higieny przez plantatorów przy zbiorze i dostawie owoców i warzyw do punktu skupu.
 8. Należy przestrzegać obowiązku identyfikowalności/śledzenia surowców według zasady „krok w tył, krok w przód” (np. lista dostawców i odbiorców oraz opracować procedury w tym zakresie.
 9. Plantatorzy poprzez szkolenia lub w inny sposób powinni zostać poinformowani o możliwości przenoszenia zakażeń na owoce i skutkach tych zakażeń.
 10. Przedstawiciel punktu skupu do którego dostarczane są surowce powinien prowadzić kontrolę na terenie plantacji w zakresie respektowania przez dostawców wymogów higieny i zgodności postępowania z zapisami instrukcji w tym zakresie.
 11. Wszyscy dostawcy surowców muszą być wpisani do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Egzekwowanie zasad higienicznych przy zbiorze, transporcie surowców oraz  dostarczanie surowców tylko przez zarejestrowanych producentów powinno być na bieżąco weryfikowane przez właścicieli punktów skupu.

Brak przestrzegania ww. obowiązków powinno skutkować odmową przyjęcia surowców od tych dostawców.

Przestrzeganie powyższych wymagań będzie przedmiotem kontroli przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.