Aktualności

I Konsultacje Społeczne już za nami… jakie wnioski?

W Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej, 1 grudnia 2016 roku odbyły się I konsultacje społeczne, zorganizowane w ramach projektu pn. „Lokalny Program  Rewitalizacji – szansa na ożywienie społeczno- gospodarcze Gminy Poniatowa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Lokalny Program Rewitalizacji to wieloletni program działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju. Stanowi on narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji. Program jest również podstawą starania się o wsparcie finansowe ze środków Unii Europejskiej, jak też środków krajowych na przedsięwzięcia rewitalizacyjne.

W I spotkaniu konsultacyjnym wzięli udział mieszkańcy Poniatowej, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji społecznych, pozarządowych, radni oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Poniatowej na czele z Burmistrzem Poniatowej Panem Zygmuntem Wyroślakiem.

W pierwszej części spotkania omówiono wyniki analizy i diagnozy oraz zaprezentowano obszar zdegradowany, wstępnie wyznaczony do rewitalizacji. Prezentacji towarzyszyła ożywiona dyskusja uczestników. W drugiej części odbyła się dyskusja nad problemami społecznymi, środowiskowymi, ekonomicznymi, z jakimi boryka się gmina. Mieszkańcy zgłaszali swoje propozycje w zakresie przedsięwzięć, które wpłynęły by na polepszenie sytuacji w gminie.

Remonty budynków, modernizacja ulic i chodników, zagospodarowanie terenów zieleni, uporządkowanie estetyki miasta, utworzenie miejsc aktywności dla seniorów i młodzieży to tylko niewielka część propozycji działań jakie pojawiły podczas dyskusji.

Serdecznie dziękujemy Wszystkim za udział w spotkaniu. Wszelkie pomysły i koncepcje zostaną wzięte pod uwagę przy tworzeniu koncepcji zagospodarowania przestrzennego i finalnego dokumentu, jakim będzie Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Poniatowa na lata 2013-2023.