Aktualności

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poniatowej informuje:

w Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej, ul. Fabryczna 1 (drugie piętro, pokój nr 5), w punkcie informacyjno-konsultacyjnym przyjmują:
w II i IV środę miesiąca od 15:00 do 19:00 – psycholog w zakresie uzależnień, poradnictwo;
w II i IV piątek miesiąca od 15:00 do 19:00 – psycholog kliniczny – terapeuta uzależnień i chorób związanych w zakresie psychologii, psychiatrii, depresji, poradnictwo.
Do zadań Punktu Informacyjno- konsultacyjnego należy:
• wstępna diagnoza problemów;
• poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych;
• udzielanie porad i informacji oraz motywowanie do leczenia zarówno uzależnionych jak i współuzależnionych lub dotkniętych przemocą domową w zakresie prawnym, psychologicznym i socjalnym;
• wsparcie uzależnionych podejmujących leczenie;
• inicjowanie interwencji w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie poprzez udzielanie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy;
• poradnictwo dla osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji
psychoaktywnych;
• kierowanie do poradni lecznictwa odwykowego;
• prowadzenie rozmów indywidualnych ze wszystkimi zainteresowanymi;
• prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej uzależnienia, współuzależnienia;
udostępnienie materiałów dotyczących problemów alkoholowych (odbiorcy: pacjenci punktu, placówek lecznictwa odwykowego);
• współpraca z placówkami, w których przebywają osoby uzależnione lub zagrożone uzależnieniem;
• prowadzenie spotkań indywidualnych dla dorosłych dzieci alkoholików;
• informowanie o miejscach spotkań grup samopomocowych;
• konsultacje telefoniczne.
W każdy dzień tygodnia w budynku Urzędu Miejskiego – parter, pokój nr 11 i 14, informacji zainteresowanym udziela dwóch pracowników od 7:30 do 15:30 (tel.81/820-48-36 wew.22).
W godzinach popołudniowych i wieczornych obsługiwany jest telefon zaufania: 609 006 642.
Ponadto osoby potrzebujące pomocy, wparcia, jak również członkowie ich rodzin, mogą zgłaszać się w godzinach popołudniowych do siedziby Klubu „Animus” w Poniatowej, który mieści się w Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej, ul. Fabryczna 1, (drugie piętro, pokój nr 3).