Aktualności

Gmina Poniatowa przystąpiła do realizacji projektu grantowego: „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- pilotaż”

Gmina Poniatowa przystąpiła do realizacji projektu grantowego: „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- pilotaż” w ramach II. Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr POWER.02.10.00-00-1004/20-00. Grant w wysokości 58 735,20 zł został przyznany na pokrycie kosztów zatrudnienia Asystenta ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) przez okres 10 miesięcy.

W Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej oraz Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Poniatowej Kolonii zostali zatrudnieni Asystenci, którzy po odbytych szkoleniach specjalistycznych i zdanych egzaminach przystąpili od dnia 21 marca 2022 r. do pracy z uczniami, którzy mają trudności w samodzielnym funkcjonowaniu w szkole, komunikowaniu się, wynikające z niskich kompetencji społecznych, prezentują zachowania agresywne lub autoagresywne albo zachowania utrudniające pracę reszcie klasy. Asystenci będą zatrudnieni do 20 stycznia 2023 r.  

Strona internetowa projektu: ww.asystentspe.pl