Aktualności

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcie osób młodych pozostających bez pracy

„Mój pomysł – mój biznes – mój sukces”

RPO WL – Działanie 9.3 Rynek pracy

Celem głównym projektu jest utworzenie 122 mikroprzedsiębiorstw na terenie województwa lubelskiego oraz zapewnienie im wsparcia w początkowym okresie funkcjonowania.

Projekt zakłada trzy formy wsparcia:

 • wsparcie szkoleniowo-doradcze,
 • bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej (22 800,00 zł)
 • wsparcie pomostowe finansowe (900 zł/m-c)  i niefinansowe w postaci doradztwa w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności.

Zaplanowane w projekcie kompleksowe wsparcie w zakresie rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej skierowane jest do osób fizycznych (w wieku 30 lat i więcej) z terenu woj. lubelskiego (osoby zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze realizacji projektu), pozostających bez pracy (w tym zarejestrowanych w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne, w tym odchodzących z rolnictwa), zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w KRS, CEIDG lub prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Priorytetowo traktowane będą osoby należące co najmniej do jednej z grup wskazanych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, tj.:

 • osoby w wieku powyżej 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby z niepełno sprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia liczby nowych i trwałych miejsc pracy w regionie.

Partnerzy projektu:

Lokalna Grupa Działania – Owocowy Szlak www.lgdowocowyszlak.pl

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Krasnystaw PLUS” www.lgdkrasnystaw.pl

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej www.lgdkrasnik.pl

Lokalna Grupa Działania “Zapiecek” Lokalna Grupa Działania “Zapiecek” www.lgdzapiecek.pl

Rozpoczęcie realizacji projektu – marzec 2017r, rekrutacja od maja 2017r.

Wartość projektu: 4 999 165,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 4 249 290,25 zł

„Wyzwalamy potencjał NEET”

Działanie 1.2 PO WER Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Wsparcie dla 110 osób – młodzież od 15-29 lat nieucząca się, bierna zawodowo (tzw. młodzież NEET), zamieszkujące na terenie powiatu opolskiego lub kraśnickiego.

Realizowane zadania:

1. Diagnoza kompetencji zawodowych z tworzeniem Indywidualnych Planów Działania.

2. Pośrednictwo pracy.

3. Staże zawodowe – 1850,00 miesięcznie.

4. Kursy kwalifikacyjne wynikające z indywidualnych predyspozycji oraz zapotrzebowania pracodawców

 • Pracownik obsługi biurowej wraz z EDCL – egzamin zewnętrzny w PIT
 • Opiekun osób starszych – egzamin zewnętrzny VCC
 • Pracownik małej gastronomii z elementami cateringu – egzamin czeladniczy
 • Pracownik usług kosmetycznych – egzamin czeladniczy
 • Operator wózków jezdniowych – egzamin UDT
 • Monter izolacji rusztowań budowlanych – egzamin IMBiGS
 • Techniki sprzedaży – egzamin VCC

Dodatkowo zapewniamy

 • ubezpieczenie dla wszystkich uczestników na cały okres trwania projektu,
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia,
 • wyżywienie podczas szkoleń,
 • pokrycie kosztów egzaminów,
 • stypendia szkoleniowe,
 • pokrycie kosztów badań lekarskich,
 • materiały szkoleniowe.

Budżet: 1 489 534,56 zł

Partnerzy: Kraśnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Impuls

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak”

Fundacja OIC Poland w Lublinie