Aktualności

Dodatek węglowy – informacje, wniosek

Jednorazowe i bezzwrotne wsparcie w wysokości 3 tys. zł dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel.

Wnioski o dodatek węglowy można składać w terminie do 30 listopada 2022 r.  w Urzędzie Miejskim w Poniatowej, Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa II p. oraz w Punkcie Obsługi Interesanta w godzinach pracy urzędu.

Wnioski można składać również za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną). W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego elektronicznie, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Kto może wnioskować o dodatek węglowy?

Zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 11 sierpnia 2022 r., poz. 1692), wsparcie finansowe przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy  głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (termin składania deklaracji do CEEB minął 30 czerwca 2022 r.).

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł jest przyznawany bez kryterium dochodowego. Wsparcie przysługuje również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel oraz tym, które dopiero to zrobią.

Pytania i odpowiedzi:
https://www.gov.pl/web/klimat/pytania-i-odpowiedzi-dodatek-weglowy