Aktualności

18.09.2020 r. – umowa o dofinansowanie projektu podpisana

18.09.2020 r. została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 7 Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego, działania
7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Umowa Projektu „Rewitalizacja oraz udostępnienie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych w Poniatowej” została podpisana przez Zarząd Województwa Lubelskiego Pana Jarosława Stawiarskiego i Członka Zarządu Województwa Lubelskiego Pana Zdzisława Szweda a Gminą Poniatowa reprezentowaną przez Burmistrza Poniatowej Pana Pawła Karczmarczyka.

Całkowita wartość Projektu wynosi 1 840 828,14 zł.
Dofinansowanie ze środków europejskich i dotacji celowej wynosi 1 430 659,93 zł.

W ramach projektu zaplanowano budowę:
– budowę parkingu dla potrzeb obsługi kąpieliska,
– budowę nowego kąpieliska,
– budowę dwóch pomostów pływających na zbiorniku wodnym w Poniatowej,
– oznakowanie miejsc cennych przyrodniczo i kulturowo.