Aktualności

PROW

Tytuł Projektu: Budowa wodociągu Kowala

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja, mająca na celu poprawę warunków życia mieszkańców Kowali Pierwszej, Kowali Drugiej, Spław oraz częściowo Kraczewic Prywatnych poprzez budowę sieci wodociągowej w tych miejscowościach, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Całkowity koszt operacji: 3 711 444,42 zł
Udział środków UE: 1 202 878,00 zł (32,41%)
Wkład beneficjenta: 2 508 566,42 zł (67,59%)

Do wodociągu podpięta została również OSP w Kowali I,  Kowali II, Spławach oraz Szkoła Podstawowa w Kowali II.

Przedmiotem projektu jest budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w m. Kowala Pierwsza oraz sieci wodociągowej z  przyłączami w m. Kowala Pierwsza, Kowala Druga, Spławy  oraz na części gruntów m. Kraczewice Prywatne  Gmina Poniatowa.

Realizacja zadania zaplanowana jest w dwóch etapach:

I ETAP: termin realizacji: 29 lipca 2011r.

Wykonano 9203,5 m sieci wodociągowej i 2846,5 m przyłączy wodociągowych, budynek stacji wodociągowej – roboty budowlane, obudowy studni – roboty budowlane, zbiorniki wodociągowe – roboty budowlane, odstojnik wód popłucznych – roboty budowlane, osadnik ścieków bezodpływowy, osadnik neutralizacyjny, instalacje wod-kan w budynku stacji wodociągowej, instalację elektryczną, instalację ogrzewania budynku stacji wodociągowej,

II ETAP: termin realizacji 31 maj 2012r. – zakończenie całości  łącznie z rozruchem i przekazaniem inwestycji do eksploatacji.

Do wykonania  6667,5 m sieci wodociągowej, 2782,0 m przyłączy wodociągowych, obudowy studni – roboty wykończeniowe, odstojnik wód popłucznych – roboty wykończeniowe, instalacje technologiczne stacji uzdatniania wody, instalacje technologiczne studni głębinowych,  instalacje technologiczne dla zbiorników wyrównawczych, rurociągi technologiczne na terenie SUW, ogrodzenie i zieleń terenu SUW, drogi dojazdowe na terenie SUW, droga dojazdowa do SUW, przepust pod drogą, oznakowanie pionowe i poziome.

Całkowity zakres zamówienia obejmuje:

I. Wykonanie 15 767,0 m sieci wodociągowej, w tym:
DN200mm (Dz/Dw=200/176,2mm)        L=986,50 m
DN160mm (Dz/Dw=160/141,0mm)        L=6 362,50 m
DN110mm (Dz/Dw=110/96,8mm)          L=5 603,50 m
DN80mm (Dz/Dw=90/79,2mm)             L=1 592,50 m
DN50mm (Dz/Dw=50/44,0mm)             L=1 287,50 m
Sieć wodociągowa będzie wykonana z rur PEHD PE100, PN10 (bar) SDR17 łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego. Węzły na sieci wykonane będą z kształtek żeliwnych kołnierzowych firmy Hawle. W węzłach zasuwy kołnierzowe firmy Hawle. Hydranty naziemne sztywne Hawle DN80.

II. Wykonanie 5 748,50 m przyłączy wodociągowych, w tym:
DN50mm (Dz/Dw=50/44,0mm)        L=65,50 m         do 4 posesji
DN32mm (Dz/Dw=32/27,2mm)        L=5 579,00 m     do 296 posesji
DN80mm (Dz/Dw=90/79,2mm)        L=578,00 m        do 73 hydrantów
Przyłącza wodociągowe z rur PE, połączone z siecią za pomocą opaski HAKU do nawiercania produkcji Hawle dla odpowiednich średnic. Przyłącza wodociągowe uzbrojone w zasuwy i zakończone węzłem wodomierzowym z zaworem antyskażeniowym typu EA.

III. Wykonanie obiektu ujęcia wody i stacji uzdatniania wody – w szczególności:
1. Wykonanie obudowy dwóch  studni z kręgów żelbetowych, wewnątrz głowica studni, poziomy rurociąg tłoczny wraz z uzbrojeniem oraz urządzenia elektryczne. Ujecie wody stanowią dwie istniejące studnie wiercone, z których jedna pozostawać będzie jako awaryjna. Głębokość otworów studziennych wynosi 45 m p.p.t.
2. Budowa budynku stacji uzdatniania wody o wym. 1246×643 cm, o powierzchni 80,1 m2 i kubaturze 376,5 m3. Budynek parterowy,  zaprojektowany w technologii tradycyjnej- murowany. Strop i dach nad parterem o konstrukcji drewnianej typu belkowego. W budynku wydzielono pomieszczenia na: halę technologiczną, korytarz, pomieszczenie gospodarcze, w.c. i umywalnię, chlorownię, sterownię. Budynek wyposażony w instalacje wewnętrzne: wod-kan, ogrzewania, elektryczną i technologiczną.
3. Budowa układu technologicznego  uzdatniania wody o wydajności 23,5 m3/h. Schemat technologiczny uzdatniania wody:
– aeracja ciśnieniowa,
– filtracja jednostopniowa,
– dezynfekcja wody roztworem podchlorynu sodu jako awaryjna w razie potrzeby dezynfekcji sieci,
– zbiorniki wyrównawcze,
– pompownia drugiego stopnia – zestaw hydroforowy,
– dezynfekcja (podstawowa) wody wtłaczanej do sieci urządzeniem UV.
4. Wykonanie obiektów towarzyszących:
– Zbiornik wodociągowy  2-komorowy cylindryczny o poj. 2x120m3, o konstrukcji żelbetowej,
– Odstojnik wód popłucznych  4-komorowy  z kręgów betonowych Ø1600mm.
– Osadnik ścieków (OB) 1- komorowy z kręgów żelbetowych Ø1600mm.
– Osadnik ścieków z chlorowni (SN) 1- komorowy z kręgów żelbetowych Ø1600mm.
– Instalacja wodociągowa do budynku,
– Instalacja kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodpływowym  ścieków sanitarnych,
– Odwodnienie placów manewrowych terenu stacji uzdatniania wody,
– Rurociąg wody surowej i rurociąg wody uzdatnionej,

5. Budowa ogrodzenia  terenu i dróg wewnętrznych na ujęciu i stacji uzdatniania wody.
Teren ogrodzony siatką plecioną ocynkowaną  powlekaną, na słupkach stalowych z bramą wjazdową i furtką.
6. Uprzątnięcie i zagospodarowanie terenu SUW poprzez nawiezienie i rozrzucenie urodzajnej ziemi, nasianie trawy, dokonanie nasadzeń krzewów żywopłotowych iglastych i ozdobnych liściastych.
7. Budowa drogi dojazdowej do stacji uzdatniania wody, polegająca na: wykonaniu jezdni długości 150 m i  szerokości 5,0 m  z poszerzeniem  do 6,0 m na włączeniu do drogi powiatowej nr 2552L na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o łącznej grubości 42 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości 4 cm i warstwa ścieralna grubości 4 cm. Pobocza obustronne szerokości 0,75 m. Odwodnienie drogi poprzez odprowadzenie wód opadowych do istniejącego przepustu i rowu przy drodze powiatowej. Wykonania oznakowania pionowego i poziomego drogi.

IV. Wykonanie rozruchu stacji uzdatniania wody wraz z badaniami wody wymaganymi przez Sanepid.

kkkkkk

 

wodociag_kowala_2

wodociag_kowala_3

wodociag_kowala_4

wodociag_kowala_5

wodociag_kowala_6

 

Tytuł Projektu: Rozbudowa Infrastruktury Turystycznej w Poniatowej

Beneficjent: Gmina Poniatowa

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Wartość projektu: 72 453,63 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 37 080,00 zł

Operacja dotyczyła zagospodarowania terenu turystyczno – rekreacyjnego w centrum miasta poprzez zamontowanie urządzeń infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej. Projekt obejmował zakup i montaż 21 lamp tradycyjnych, 1 lampy solarnej, 20 ławek parkowych oraz 20 koszy na śmieci do parku miejskiego w Poniatowej.

park

 

Tytuł Projektu: Zagospodarowanie strefy rekreacyjnej w Poniatowej

Beneficjent: Gmina Poniatowa

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Wartość projektu: 59 113,80 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 36 096,00 zł

Operacja dotyczyła zagospodarowania terenu rekreacyjnego w centrum miasta poprzez zamontowanie urządzeń infrastruktury rekreacyjnej. Projekt obejmował zakup i montaż 7 jednostek treningowych (elementów siłowni zewnętrznej), stołu do gry w warcaby oraz ławek z zadaszeniem w kształcie „grzybka”.

p1