Projekty europejskie

1302, 2018

Podpisano umowę na remont i przebudowę kina Czyn w Poniatowej

W dniu dzisiejszym Burmistrz Poniatowej Pan Zygmunt Wyroślak oraz Skarbnik Gminy Pani Anna Ruta, w obecności Zastępcy Burmistrza Pani Krystyny Sołdek podpisali umowę z firmą Inbud Sp. J. M. Rybak, R. Rybak, na remont i przebudowę […]

Czytaj dalej

2111, 2017

Kolejny sukces Gminy Poniatowa!

Sukces Gminy Poniatowa!

Projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Poniatowa” został wybrany do dofinansowania w ramach działania 5.2 Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt znalazł się na zaszczytnym 8 miejscu w […]

Czytaj dalej

2104, 2017

Sukces Gminy Poniatowa – projekt modernizacji CKPiT oraz Kina Czyn najwyżej oceniony!

Projekt przygotowany przez Gminę Poniatowa, p.n. „Zwiększenie aktywnego udziału mieszkańców w przedsięwzięciach kulturalnych organizowanych przez Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej przez modernizację obiektów”, znalazł się na pierwszym miejscu na liście projektów do dofinansowania. […]

Czytaj dalej

1601, 2017

Projekt dokumentu pn „Lokalny Plan Rewitalizacji – szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze gminy Poniatowa”

Przedkładamy Państwu projekt dokumentu pn „Lokalny Plan Rewitalizacji – szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze gminy Poniatowa” (część diagnostyczna i delimitacja). Na załączonym formularzu proszę zgłaszać uwagi do ww. dokumentu.

LPR Poniatowa 16.01.2017 – diagnoza i delimitacja obszaru […]

Czytaj dalej

612, 2016

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Poniatowa na Spacer Badawczy

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Poniatowa na Spacer Badawczy po Poniatowej!
W trakcie, będzie można zgłaszać swoje pomysły i sugestie dotyczące zagospodarowania terenów oraz  potrzeb w zakresie infrastruktury. Wszystkie koncepcje na bieżąco będą konsultowane z ekspertem […]

Czytaj dalej

2207, 2015

PROW

Tytuł Projektu: Budowa wodociągu Kowala

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja, mająca na celu poprawę warunków życia mieszkańców Kowali Pierwszej, Kowali Drugiej, Spław oraz częściowo Kraczewic Prywatnych poprzez budowę sieci […]

Czytaj dalej

2207, 2015

RPO

Tytuł projektu: „Promocja Gospodarcza gminy Poniatowa”
Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura ekonomiczna
Nazwa Działania 2.4 Marketing gospodarczy
Schemat B

Celem głównym projektu jest poprawa możliwości promocyjnych gminy Poniatowa poprzez stworzenie […]

Czytaj dalej

2207, 2015

ZPORR

Tytuł Projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Poniatowej

 

Konieczność modernizacji oczyszczalni ścieków wymusiły nowe przepisy dotyczące jakości odprowadzanych ścieków po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Modernizacja była niezbędna także ze względów technicznych, gdyż po 20-letnim okresie […]

Czytaj dalej

2207, 2015

Kapitał Ludzki

1. Projekt Rozwinąć skrzydła to dodatkowo ponad 2 230 000 zł na edukację uczniów w roku szkolnym 2010/2011 w gminie Poniatowa

Kluczowym zadaniem oświaty jest podwyższanie wyników osiąganych przez uczniów gimnazjum i szkół podstawowych zdających egzaminy zewnętrzne. Analiza wyników […]

Czytaj dalej

2207, 2015

Inne

Budowa zespołu boisk sportowych ORLIK 2012

W skład zespołu boisk wchodzi: boisko do piłki nożnej o wymiarach 26x56m ze sztuczną trawą, boisko do piłki ręcznej z polem gry w koszykówkę i tenisa ze sztuczną nawierzchnią, modułowy budynek szatniowo – sanitarny. Cały zespół […]

Czytaj dalej