Aktualności

13-09-2016|Inwestycje|

Rozpoczęcie realizacji nowej inwestycji drogowej

Gmina Poniatowa rozpoczyna realizację kolejnego, unijnego projektu. Dnia 12.09.2016 został przekazany plac budowy pod przebudowę drogi gminnej nr 108062L na odcinku od km 0+003 do km 2+493,95 w miejscowości Kraczewice Prywatne. Operacja będzie dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”.  Inwestycja ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców oraz ułatwienie im korzystania z usług publicznych zlokalizowanych w Poniatowej.

Dofinansowanie ze środków EFRR to 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. Umowa z wykonawcą robót drogowych została zawarta na kwotę 912 165,42 zł.