Aktualności

21-07-2015|Inwestycje|

Modernizacja drogi powiatowej nr 22227 Wąwolnica – Poniatowa – ul. Wylotowa w Poniatowej

Modernizacja drogi powiatowej nr 22227 Wąwolnica – Poniatowa – ul. Wylotowa w Poniatowej.

Priorytet: 3. Rozwój lokalny.

Działanie:3.1. Obszary wiejskie.

Beneficjent: Powiat Opolski

Planowany okres realizacji:
rzeczowy – od 31.03.2006 do 14.07.2006 r.,
finansowy do 31.07.2006 r., wniosek o płatność – 21.08.2006 r.

Budżet projektu:

całkowita wartość projektu – 558 491,54 zł,
kwota dofinansowania z EFRR – 418 868,65 zł,
dofinansowanie z budżetu państwa – 55 849,15 zł.

Cele projektu:

Cel główny – przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszaru powiatu. Przedmiotowy projekt jest elementem tworzenia warunków do dywersyfikacji działalności gospodarczej i wzrostu mobilności zawodowej społeczności lokalnej. W wyniku realizacji projektu nastąpi przede wszystkim poprawa dostępności komunikacyjnej oraz wzrost bezpieczeństwa podróżowania społeczności lokalnej i potencjalnych inwestorów z zewnątrz do przedsiębiorstw i miejsc atrakcyjnych Gminy Poniatowa i Powiatu Opolskiego, stwarzając warunki wzrostu zatrudnienia. Podniesiona zostanie jakość istniejącego dobra publicznego, jakim jest droga. W dalszej perspektywie może się to przełożyć na ograniczenie bezrobocia, wyrównywania szans dla osób niepełnosprawnych, kobiet oraz na tworzenie warunków do dywersyfikacji działalności gospodarczej. Powyższe cele są zgodne z potrzebami grup docelowych projektu, czyli społeczności lokalnej, obecnych i potencjalnych inwestorów, turystów i innych użytkowników.

Streszczenie projektu:

Realizacja rzeczowa projektu polega na poprawie stanu drogi – droga wąska 5 m, nawierzchnia bitumiczna w bardzo złym stanie technicznym, spowodowanym wieloletnią eksploatacją bez kompleksowej odnowy warstwy ścieralnej z licznymi garbami i nierównościami, powodując utrudnienia w czasie jazdy. Ze względu na brak chodnika ruch pieszych odbywa się jezdnią i nieutwardzonym poboczem.

W wyniku realizacji projektu uzyskane zostaną nowe parametry drogi, podnosząc jej standard oraz pozwalając na bezpieczne użytkowanie. Bezpośrednimi produktami będą:

a. długość zmodernizowanych dróg – 0,60 km,

b. długość wybudowanych chodników – 0,60 km,

c. liczba wybudowanych przejść dla pieszych – 1 szt,

d. liczba wybudowanych innych obiektów infrastruktury drogowej – 14 szt,

e. liczba zmodernizowanych innych obiektów infrastruktury drogowej – 12 szt.

Inne uzyskane parametry drogi:

a. ruch ciężki kat. KR3 (80 kN/oś),

b. szybkość projektowana – 60 km/h,

c. szerokość jezdni – 7 m,

d. szerokość korony drogi – 10,0 m,

e. szerokość poboczy – 1×1,0 m, (po lewej stronie)

f. szerokość chodnika – 1×2,0 m, (po prawej stronie),

g. szerokość pasa drogowego – 20,0 m,

h. przekrój normalny półuliczny,

i. od wodnienie powierzchniowe rowami otwartymi przydrożnymi oraz ściekiem przykrawężnikowym,

j. nawierzchnia bitumiczna na podbudowie stabilizowanej cementem,

k. plan organizacji ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

inw

inw2

inw3