Aktualności

Zaproszenie organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na powierzenie/wspieranie zadań publicznych realizowanych w 2024 roku

W związku z realizacją ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 z późn. zm.), Burmistrz Poniatowej zaprasza do zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na powierzenie/ wspieranie zadań publicznych realizowanych w 2024 roku

Kandydaci będą uczestniczyć w pracach komisji konkursowej jako przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwaną dalej „ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

 1. SPOSÓB I TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW – Formularz zgłoszenia na członka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na powierzenie/ wspieranie zadań publicznych realizowanych w 2024 roku zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. Formularz należy wypełnić, podpisać i przesłać w terminie do 12 stycznia 2024 r.
  Sposoby doręczenia formularza do Urzędu Miejskiego w Poniatowej (do wyboru – decyduje data wpływu zgłoszenia do UM):
  – przesłać w postaci elektronicznej po opatrzeniu podpisem elektronicznym (kwalifikowanym lub przez profil zaufany) za pośrednictwem ePUAP na adres: /UMPoniatowa/Skrytka_ESP, podając w temacie wiadomości: „Zgłoszenie kandydata do udziału w komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na rok 2024”,
  – złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Poniatowej, ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa, w kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata do udziału w komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na rok 2024”.
 2. WYMAGANIA W STOSUNKU DO KANDYDATÓW – Zgłoszenia na kandydatów mogą składać osoby, które zostały wskazane przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do prac komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na powierzenie/ wspieranie zadań publicznych realizowanych w 2024 roku.
 3. WYŁĄCZENIE Z KOMISJI KONKURSOWEJ – Przed przystąpieniem do opiniowania ofert każdy członek komisji składa oświadczenie dotyczące braku konfliktu interesów. Wzór oświadczenia określony został w załączniku nr 2 do niniejszego zaproszenia. Do członków komisji stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775) dotyczące wyłączenia pracownika.
 4. ZADANIA CZŁONKA KOMISJI KONKUSOWEJ – Do zadań członków komisji konkursowej należy w szczególności: czynne uczestnictwo w posiedzeniach i pracach komisji, zgodnie z ustalonym harmonogramem, udział w opiniowaniu złożonych ofert w oparciu o kryteria ustalone w regulaminie konkursu i zgodnie z regulaminem prac komisji, udział w przygotowywaniu protokołu końcowego z prac komisji.
  Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, a za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.
 5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wskazująca kandydatów na członka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na powierzenie/ wspieranie zadań publicznych realizowanych w 2024 roku, w związku z przetwarzaniem danych osobowych zobowiązuje się do stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej: „RODO”). Informacja skierowana jest do kandydatów wskazanych przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do prac komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na powierzenie/ wspieranie zadań publicznych realizowanych w 2024 roku i stanowi wykonanie obowiązku określonego w art. 14 ust. 1 i 2 RODO.
 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest  Gmina Poniatowa reprezentowana przez Burmistrza Poniatowej, nr tel.: (81) 820 48 36, sekretariat@um.poniatowa.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Poniatowa możliwy jest pod adresem e-mail: iod@pca.pl
 3. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu pracy komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na powierzenie/ wspieranie zadań publicznych realizowanych w 2024 roku, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w zw. z 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w pracy komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na powierzenie/ wspieranie zadań publicznych realizowanych w 2024 roku.
 5. Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż wynikający z przepisów ustawowych z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 6. W związku z przetwarzaniem Pana/i danych osobowych przez Administratora – przysługują Panu/i prawo dostępu do treści swoich danych, prawo sprostowania swoich danych osobowych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 7. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie Pana/i danych osobowych naruszało przepisy RODO.
 8. Pana/i dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej tylko wtedy, jeśli przewidują to odpowiednie przepisy prawa.
 9. Pana/i dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym także profilowane.