Aktualności

Zakończono projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Poniatowa”

Zakończono roboty budowlane realizowane w ramach zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Poniatowej” realizowanego w ramach  projektu pn.: ”Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Poniatowa” współfinansowanego w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

W ramach inwestycji  przeprowadzono  roboty budowlane obejmujące termomodernizację budynku: docieplenie stropodachu, docieplenie wszystkich ścian zewnętrznych budynku  wraz z wykonaniem tynków dekoracyjnych, izolację ścian fundamentowych łącznie z cokołami. Wymieniono parapety zewnętrzne, rynny dachowe i rury spustowe. Wykonano  roboty elektryczne w zakresie instalacji elektrycznych oświetlenia wymiennikowni, zasilania urządzeń węzła cieplnego, instalacji odgromowej i uziemiającej. W budynku wykonano nowy węzeł cieplny, wymieniono instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz zamontowano kolektory słoneczne.

Wykonawca zadania: ZAW-BUD Damian Zawisza, ul. Stanisława Moniuszki 10, 28-100 Busko Zdrój

Numer umowy: INP.271.4.2020  z dnia  25 lutego 2020 r.

Wartość inwestycji: 1 673 522,94 zł brutto

Budynek Szkoły Podstawowej im. S. Żeromskiego jest ostatnim z ośmiu budynków, które zostały objęte projektem termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w gminie Poniatowa.

______________________________________________________________________________

Gmina Poniatowa zakończyła realizację projektu pn.: ”Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Poniatowa” dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, którego celem jest poprawa jakości środowiska naturalnego, jakości życia mieszkańców oraz wzrost atrakcyjności gospodarczej regionu, poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Poniatowa. Gmina Poniatowa otrzymała dofinansowanie projektu w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych.

Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 7 920 000 zł.

Projektem termomodernizacji zostało objęte osiem budynków użyteczności publicznej w gminie Poniatowa:

– Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego w Poniatowej

– Szkoła Podstawowa im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Niezabitowie

– Społeczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wronowskiej

– budynek Urzędu Miejskiego

– budynek stołówki w Kowali Drugiej

– budynek po byłym gimnazjum w Poniatowej

– budynek Kina Czyn

– budynek CKPiT

Na terenie Szkoły Podstawowej im. S. Żeromskiego realizowane są nadal roboty budowlane w ramach zadania: „Modernizacja budynku przy ul. Szkolnej 9  w Poniatowej w celu nadania mu funkcji społecznych wraz z uporządkowaniem terenu i zagospodarowaniem przestrzeni publicznej”, zadanie realizowane jest w ramach projektu: „Rewitalizacja Poniatowej szansa na ożywienie społeczno-gospodarcze gminy Poniatowa”.