Aktualności

Wybory do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego IV kadencji /RDPP WL/

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski działając na podstawie Uchwały Nr CXVIII/2305/2012 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego (zwana dalej uchwałą Zarządu) zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą prowadzące działalność na terenie województwa lubelskiego, do zgłaszania kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego IV kadencji, a następnie do udziału w głosowaniu na rzecz ich wyłonienia.

Rada, jako organ opiniodawczo-doradczy i konsultacyjny w sprawach dotyczących działalności pożytku publicznego, będzie składała się z 20 członków: 10 przedstawicieli organizacji pozarządowych, 1 przedstawiciel Wojewody Lubelskiego, 4 przedstawicieli Sejmiku Województwa Lubelskiego oraz 5 przedstawicieli Marszałka Województwa Lubelskiego. Kadencja Rady Wojewódzkiej będzie trwać będzie 3 lata (art. 41a ust. 4 ustawy).

Zgłaszanie kandydatów

Zgłoszenie kandydatów na członków Rady spośród przedstawicieli organizacji oraz podmiotów wskazanych w art. 3 ust 3 ustawy, można dokonać do dnia 9 grudnia 2019 r.

Zgłoszenie odbywa się zgodnie z Regulaminem trybu powołania członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego, zwanym Regulaminem, (stanowiącym załącznik do uchwały Zarządu) na załączonym wzorze – „Karta zgłoszenia kandydata na członka do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego”  (załącznik nr 1 do Regulaminu), zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie – www.lubelskie.pl w zakładce Aktualności współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Do zgłoszenia kandydata załącza się:

1) dane organizacji, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), potwierdzające jej uprawnienie do zgłoszenia kandydata, zawierające nazwę, siedzibę, nr KRS lub innej właściwej ewidencji, podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania;

2) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe zgłaszanego kandydata;

3) uzasadnienie kandydatury;

4) CV kandydata /dokumenty kandydatów po zakończeniu wyborów do RDPP WL zostaną zwrócone/;

5) oświadczenie kandydata (załącznik nr 1 do Regulaminu, zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie – www.lubelskie.pl w zakładce Aktualności współpraca z organizacjami pozarządowymi):

  1. niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej,
  2. o wyrażeniu zgody na kandydowanie.

6) zgodę kandydata na upublicznienie informacji zawartych w zgłoszeniu;

7) do zgłoszenia załączyć należy oświadczenie podmiotu zgłaszającego kandydata
o prowadzeniu działalności na terenie Województwa Lubelskiego. O działalności na terenie Województwa Lubelskiego decyduje adres siedziby organizacji wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub adres oddziału, lub innego właściwego dokumentu stanowiącego
o podstawie działalności, potwierdzającego status prawny i umocowanie osób reprezentujących organizację;

8) Zgłoszenie winno być opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem uprawnionych statutowo bądź upoważnionych w tym celu osób.

Zgłoszenie kandydata wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego” w terminie do dnia 9 grudnia 2019 r.:

1) osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałka Województwa Lubelskiego w Lublinie, 20-029 Lublin, ul. Artura Grottgera 4: w godzinach pracy Urzędu poniedziałek – piątek
7:30-15:30,

2) za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin.

Do zgłoszenia kandydata można załączyć imienne rekomendacje dla kandydata pochodzące od innych organizacji oraz podmiotów, w związku z kandydowaniem na członka Rady.

Głosowanie na członków RDPP WL

Głosowanie na na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego odbywać się będzie na wzorze „Formularza do głosowania na kandydata na członka Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego” (stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu), zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie – www.lubelskie.pl
w zakładce Aktualności współpraca z organizacjami pozarządowymi i odbędzie się w ciągu 21 dni od dnia zaprezentowania kandydatów na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie i BIP.

Wypełnione i wydrukowane formularze opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem uprawnionych statutowo osób, należy złożyć:

1) osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
w Lublinie, 20-029 Lublin, ul. Artura Grottgera 4: w godzinach pracy Urzędu poniedziałek – piątek 7:30-15:30,

2) za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin,
z dopiskiem „Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego”.

Dodatkowych informacji w sprawie udziela zastępca koordynatora ds. organizacji pozarządowych w Departamencie Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie – Grzegorz Łata (tel. 81 44-16-706; grzegorz.lata@lubelskie.pl)