Aktualności

Wsparcie dla producentów mleka ograniczających produkcję mleka

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem pomocy na ograniczenie produkcji mleka, producenci mleka będą mogli starać się o przyznanie pomocy.

Składanie wniosków o przyznanie pomocy na ograniczenie produkcji mleka w Oddziałach Terenowych Agencji Rynku Rolnego będzie możliwe od 16 do 21 września br. do godz. 12.00.. O przyznanie pomocy na ograniczenie dostaw mogą ubiegać się producenci, którzy w lipcu 2016 r. dostarczali mleko do podmiotów skupujących oraz w jednym z wyznaczonych trzymiesięcznych okresów, ograniczą dostawy mleka w stosunku do analogicznego trzymiesięcznego okresu poprzedniego roku kalendarzowego, tzw. okresu referencyjnego. Pomoc będzie należała się także spadkobiercom rolników, którzy spełnili wymagane warunki do jej przyznania.

Pomoc mogą uzyskać producenci, którzy ograniczają produkcję od 1 500 kg do maksymalnie 50% dostaw w odniesieniu do okresu referencyjnego, tj. ostatniego kwartału 2015 r.

Wsparcie będzie wynosić 14 EUR za 100 kg mleka w odniesieniu do ilości odpowiadającej różnicy między mlekiem dostarczonym w trakcie okresu referencyjnego, a mlekiem dostarczonym podczas okresu ograniczenia.

O dacie przyjęcia wniosku decyduje fizyczny jego wpływ do Oddziału Terenowego ARR w Lublinie. Wnioski złożone po upływie terminu będą odrzucone. Zwracamy szczególną uwagę, że wnioskodawcy mogą złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy. Złożenie więcej niž jednego wniosku dyskwalifikuje dostawcę z pomocy.

Kolejnym etapem będzie złożenie wniosku o płatność przez zakwalifikowanych do pomocy wnioskodawców w ciągu 45 dni po zakończonym okresie ograniczenia. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez dyrektora OT ARR środki finansowe zostaną przelane na konto bankowe producenta mleka.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa w mechanizmie można uzyskać w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego w Lublinie, tel. 81 536 37 00 oraz na stronie www.arr.gov.pl

Więcej informacji: KOMUNIKAT