Aktualności

Ważna sesja Rady Miejskiej w Poniatowej. Burmistrz Poniatowej jednogłośnie otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium

W czwartek, 27 czerwca 2019 r. odbyła się XII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Poniatowej, na której udzielono Burmistrzowi Poniatowej wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu.

Zgodnie z nowymi przepisami absolutoryjną procedurę musi poprzedzić rozpatrzenie raportu o stanie gminy i głosowanie nad wotum zaufania dla Burmistrza. Od 2019 roku Rada Miejska rozpatruje Raport o stanie Gminy, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi. Na podstawie stosownych przepisów raport o stanie gminy Poniatowa w 2018 r. został rozpatrzony w pierwszej kolejności. Radni jednomyślnie udzielili Burmistrzowi Gminy Poniatowa wotum zaufania.

Kolejnymi punktami obrad było głosowanie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Poniatowa za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok oraz nad udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Gminy Poniatowa z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. Burmistrz Pan Paweł Karczmarczyk podkreślił, że podziękowania należą się jego poprzednikowi Panu Zygmuntowi Wyroślakowi.

Podczas sesji zaprzysiężony został nowy Radny Rady Miejskiej w Poniatowej Pan Dariusz Rożalski – Radny okręgu Kocianów, Niezabitów, Niezabitów Kolonia, Obliźniak, Wólka Łubkowska, Zofianka.

Rozpatrzono i podjęto uchwały:

– w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.,

– w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wojciechów,

– w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,

– w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Poniatową,

– w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe.