Aktualności

Szanowni Mieszkańcy Poniatowej

Szanowni Mieszkańcy Poniatowej,

W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi, niczym nieuzasadnionymi pogłoskami na temat budowy ulicy do cmentarza w Poniatowej informuję, że wyżej wymienione zadanie, ujęte w budżecie jeszcze w roku 2014 r.jest również ujęte, jako kontynuacja, w budżecie tego roku.

Pragnę podkreślić, że jedyną przyczyną opóźnienia realizacji inwestycji, był i jest brak podpisanego pomiędzy Gminą Poniatowa a Lasami Państwowymi porozumienia dotyczącego usunięcia drzewostanu w obrębie planowanego zadania przez właściciela terenu Lasy Państwowe. Lasy Państwowe weszły na drogę sporu administracyjnego, który do obecnej chwili nie został zakończony.

Przebieg realizacji rozbudowy drogi gminnej nr 108084L – ulicy Lubelskiej na odcinku od km 0+574,00 do km 0+918,31 w miejscowości Poniatowa – droga do cmentarza

Wydanie decyzji na realizację inwestycji (odwołania)

 1. Decyzja Starosty Opolskiego nr 1/24014 z dnia 27 maja 2014 roku zezwalająca na realizację ww. inwestycji drogowej. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
 2. Od ww. decyzji Lasy Państwowe złożyły odwołanie do Wojewody Lubelskiego.
 3. Wojewoda Lubelski decyzją znak:IF-I.7821.11.2014.BD z dnia 12 sierpnia 2014 roku utrzymał w mocy decyzję Starosty Opolskiego.
 4. Lasy Państwowe, we wrześniu 2014 roku, zaskarżyły decyzję Wojewody Lubelskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, wnioskując o wstrzymanie jej wykonania oraz złożyły do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju wniosek
  o stwierdzenie nieważności decyzji Starosty Opolskiego.
 5. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie postanowieniem z dnia 17 grudnia 2014 roku odmówił wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.
 6. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie wyrokiem z dnia 24 marca 2015 roku oddalił skargę Lasów Państwowych, co było równoznaczne z utrzymaniem decyzji Starosty Opolskiego i decyzji Wojewody Lubelskiego w mocy.
 7. Minister Infrastruktury i Rozwoju przesuwał terminy rozpatrzenia wniosku
  o uchylenie ostatecznej decyzji Wojewody Lubelskiego kolejnymi pismami:
 • Z dnia 05 listopada 2014 roku – termin 31 grudnia 2014 roku
 • Z dnia 05 stycznia 2015 roku – termin 27 lutego 2015 roku
 • Z dnia 10 marca 2015 roku – termin 30 kwietnia 2015 roku
 • Z dnia 29 maja 2015 roku – termin 30 lipca 2015 roku
 • Z dnia 31lipca 2015 roku – termin 30 września 2015 roku

Dnia 6 października 2015 roku wpłynęło Postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Opolskiego oraz decyzji Wojewody Lubelskiego. W ciągu 7 dni Lasy Państwowe mogą zwrócić się do Ministra Infrastruktury i Rozwoju z wnioskiem
o ponowne rozpatrzenie. Jeśli z tego prawa nie skorzystają, wówczas Postanowienie staje się ostateczne.

Porozumienie między Gminą Poniatowa a Nadleśnictwem Kraśnik

 1. Gmina Poniatowa wystąpiła do Lasów Państwowych w dniu 03 czerwca 2014 roku z prośbą o zawarcie stosownego porozumienia w sprawie wycinki drzew i uporządkowania terenu.
 2. Po wcześniejszych negocjacjach, uzgodniony projekt porozumienia Lasy Państwowe przesłały do Gminy Poniatowa 14 listopada 2014 roku, które po podpisaniu zostało odesłane z prośbą o podpisanie przez drugą stronę i odesłanie jednego egzemplarza.

Treść porozumienia:

 1. Przedmiotem porozumienia jest nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych – Nadleśnictwo Kraśnik, objęta decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 1/2014 znak: AB.6740.8.1.2014 z dnia 27.05.2014 r., położona na terenie Gminy Poniatowa, Powiat Opolski w obrębie ewidencyjnym Miasto Poniatowa – działka: 449/1 o pow. 0,4327 ha (powstała w wyniku podziału działki 449).
 2. Lasy Państwowe zobowiązują się do dokonania nieodpłatnie, z zastrzeżeniem pkt 4, wycinki drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcia z gruntów będących przedmiotem niniejszego porozumienia, w terminie do 15 grudnia 2014 r., zgodnie z art. 20b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.)
 3. Drewno pozyskane z określonej powyżej wycinki drzew i krzewów pozostaje nieodpłatnie własnością Lasów Państwowych pod warunkiem zrealizowania przez Lasy Państwowe zobowiązania, o którym mowa w pkt 2.
 4. Wycinkę upraw i młodników (drzewa i krzewy do 20 lat) oraz ich uprzątnięcie wykona Gmina Poniatowa – w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r.
 5. Gmina Poniatowa zobowiązuje się do zachowania minimalnej odległości granicy pasa drogowego od zewnętrznej krawędzi wykopu, nasypu, rowu tj. 0,75 m na całej długości pasa drogowego, zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 153, poz 1270 ze zm.)
 6. Gmina Poniatowa zobowiązuje się w terminie do 29 maja 2015 r. zlikwidować wszystkie naniesienia powstałe w wyniku samowoli budowlanej na działce 449/2 (grunt leśny – parking i droga żużlowa) i zrekultywować grunt w kierunku leśnym. Prace rekultywacyjne będą uzgodnione z nadleśnictwem (sposób przygotowania i odnowienia powierzchni, termin wykonania). Zakończenie prac będzie potwierdzone protokołem odbioru.(jest to teren, na którym obecnie znajduje się parking przy ul. Opolskiej co w konsekwencji oznacza, że w momencie wybudowania drogi na cmentarz przy ul. Lubelskiej mieszkańcy nie będą mogli korzystać z obecnego parkingu przy ul. Opolskiej, ponieważ Nadleśnictwo odzyska ten teren, używany obecnie przez Gminę bezumownie, naliczając stosowne kary za jego dotychczasowe korzystanie).
 7. W przypadku zmiany terminu określonego w punkcie 2 niniejszego porozumienia, następuje przesunięcie terminów o których mowa w punkcie 4 i 6.
 8. Gmina Poniatowa zobowiązuje się uregulować sprawę bezumownego korzystania z gruntów leśnych na okres 6 lat wstecz.

Do dnia dzisiejszego nie otrzymano zwrotu przesłanego porozumienia.

Rozpoczęcie inwestycji przez Gminę Poniatowa

 1. Ze względu na utrzymanie przez Wojewodę Lubelskiego decyzji Starosty Opolskiego, Gmina Poniatowa 03 września 2014 roku, nie czekając na zakończenie sporu z Lasami Państwowymi, ogłosiła przetarg na wykonanie inwestycji. W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę drogi za cenę 479 871,91 PLN. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 30 września 2014 roku.Zgodnie z umową, wykonawca w 2014 roku miał wykonać roboty ziemne, a w 2015 roku roboty nawierzchniowe. Termin zakończenia inwestycji ustalono na 29 maja 2015 roku. Ze względu na trwający spór administracyjny z Lasami Państwowymi, teren nie jest uporządkowany i wykonawca nie mógł rozpocząć realizacji inwestycji.
 2. Umowa z wykonawcą z dnia 30 września 2014 roku, zawarta przez byłą Panią Burmistrz, nie zabezpiecza interesu Gminy i może spowodować konieczność zapłaty odszkodowania wykonawcy z tytułu odstąpienia od realizacji inwestycji w wysokości 5% jej wartości, gdyż nie zawiera zapisu, zgodnie z którym mogłaby być aneksowana, co oznacza, że nie można w niej zmienić terminu zakończenia zadania inwestycyjnego. Powyższe wynika z ustawy „Prawo zamówień publicznych”, która to ustawa nie dopuszcza aneksowania umów z przyczyn niewymienionych w umowie głównej z wykonawcą.W związku z powyższym realizacja inwestycji będzie wymagała ponownego ogłoszenia przetargu na jej wykonanie.

Deklaruję, że dołożę wszelkiej staranności, aby znaleźć zadawalające mieszkańców rozwiązanie tej skomplikowanej sytuacji.

Burmistrz

Zygmunt Wyroślak