Aktualności

„System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego” – nabór VI.

W związku z planowanym VI  naborem do projektu „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego” informujemy jak poniżej:

  1. Nabór dokumentów wyznaczony jest od dnia 31 stycznia 2022 r do 8 lutego 2022 r będzie prowadzony w regionie 2 (filia Chełm) oraz regionie 3 (Filia Zamość)
  2. Przypominamy, że weryfikacja kompletności i prawidłowości dokumentów przekazanych w gminie jest ostateczna, w przypadku braków lub braku kompletu dokumentów wniosek należy uznać za niekompletny i odrzucić. Ponadto niekompletne wnioski nie będą uzupełnianie na poziomie Filii i Biurze Projektu.
  3. Gminy po zakończonym naborze zobligowane są do przekazania kompletnych zweryfikowanych dokumentacji do dnia 15 lutego 2022 r. do właściwych Filii UMWL.  
  4. Termin weryfikacji Filii od 16 lutego 2022 r. do 23 lutego 2022 r. przekazanie dokumentów do Biura Projektu, Lublin ul. Stefczyka 3.
  5. Wprowadzona zmiana dotyczy zgłoszenia do starostwa robót budowlanych. Wymagane będzie jedynie dla wniosków składanych przez Wnioskodawców, których zakres robót dotyczy obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków lub obiektów budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków. Wymagane jest dołączenie kompletnych dokumentów określonych ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 235).
  6. Ilości jakie zaplanowane zostały na nabór VI są wartościami znacznie mniejszymi niż w poprzednich naborach, co wpływać będzie na ograniczone ilości realizacji złożonych wniosków. O zakwalifikowaniu do projektu będzie decydować kolejność zgłoszeń oraz stopień pilności.

Formularze dołączone są do pliku pn. „Regulamin tekst jednolity” w wersji PDF i WORD.