Aktualności

Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

Szanowni sołtysi Gminy Poniatowa, informujemy, że weszły w życie przepisy umożliwiające przyznanie dodatkowych świadczeń pieniężnych dla osób, które pełniły funkcję sołtysa przez co najmniej dwie kadencje (8 lat) i są już na emeryturze. Poniżej podajemy podstawy prawne oraz wzory wniosków:

 1. o wydanie zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa, które należy złożyć do właściwego urzędu, ze względu na miejsce pełnienia roli sołtysa oraz
 2. wniosku o przyznanie świadczenia, które należy złożyć do KRUS.

W pok. 209 (II p.) w Urzędzie Miejskim w Poniatowej można uzyskać pomoc w wypełnianiu wniosków oraz wszelkie informacje związane z przyznaniem świadczeń.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 81 820 48 36, wew. 41

————————————————————————————————————

Na podstawie ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (Dz. U. z dnia 7 czerwca 2023 r., poz. 1073)

Świadczenie w kwocie 300 zł miesięcznie, przysługuje osobie, która łącznie spełnia następujące warunki:

 1. Pełniła funkcję sołtysa na podstawie ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 i 527) przez okres co najmniej dwóch kadencji, nie mniej niż przez 8 lat.
 2. Osiągnęła wiek:

a) w przypadku kobiet – 60 lat,

b) w przypadku mężczyzn – 65 lat.

Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji. Do powyższego okresu wlicza się również okres pełnienia funkcji na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jednakże wyłącznie wtedy, gdy osoba pełniąca funkcję sołtysa, pełniła tę funkcję również na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Świadczenie nie przysługuje:

 1. Osobom poniżej określonego w ustawie wieku:
  a) kobietom poniżej 60 roku życia,
  b) mężczyznom poniżej 65 roku życia.
 2. Pełniącym funkcję sołtysa przez okres krótszy niż 2 kadencje, mniej niż 8 lat.
 3. Pełniącym funkcję sołtysa wyłącznie na postawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
 4. Skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Wniosek o przyznanie świadczenia składa się w placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Opolu Lubelskim. Świadczenie w drodze decyzji przyznaje i wypłaca Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Do wniosku o przyznanie świadczenia składanego w KRUS należy dołączyć:

1. Zaświadczenie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji lub postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, w przypadku nie dysponowania przez urząd danymi potwierdzającymi okres pełnienia funkcji.

Zgodnie z art.1 ust.1 pkt 1b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.) wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej. Opłata skarbowa od zaświadczenia wydanego na wniosek wynosi 17,00 zł, a obowiązek uiszczenia opłaty powstaje w chwili złożenia wniosku.

2. Oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

3. W przypadku, gdy wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie dysponuje danymi potwierdzającymi okres pełnienia przez wnioskodawcę funkcji sołtysa, wnioskodawca składa pisemne oświadczenie o pełnieniu funkcji sołtysa, potwierdzone oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa.