Aktualności

„Rewitalizacja terenu przy zbiorniku wodnym w centrum Poniatowej wraz z budową infrastruktury kulturalnej i turystycznej”

Zadanie: „Rewitalizacja terenu przy zbiorniku wodnym w centrum Poniatowej wraz z budową infrastruktury kulturalnej i turystycznej”.

Generalny Wykonawca: Edach Sp. z o. o. Spółka Komandytowa, ul. Różana 3, 21-003 Ciecieżyn,

Zakres zadania:

1. Budowa promenady nad zbiornikiem wodnym wraz z rewitalizacją Parku Miejskiego przy ul. Słonecznej.

Budowa obejmuje: przebudowę strefy wejściowej od ul. Nałęczowskiej – schody terenowe; budowę utwardzenia przy wejściu; wykonanie alei głównej Parku – promenada oddzielająca zbiornik wodny od połaci trawnikowych; wykonanie nawierzchni trawiastych; wykonanie ścieżki brukowej – wymiana istniejącej nawierzchni na nową; demontaż obiektów małej architektury oraz siłowni zewnętrznej i przeniesienie jej poza zakres inwestycji; demontaż górnej części zdroju ulicznego i zamknięcie studzienki włazem żeliwnym; montaż leżaków miejskich; montaż ławek parkowych; demontaż części elektrycznej i montaż obejścia; budowę WLZ energetycznej i latarni parkowych; budowę dwóch tężni solankowych wraz z technologią; demontaż istniejącej zjeżdżalni wodnej zewnętrznej w sposób umożliwiający jej późniejszy montaż; przebudowę istniejącego basenu miejskiego – usunięcie znacznej części umocnień niecki; uregulowanie naturalnego brzegu miejskiego akwenu; wycinka drzewa; wykonanie nasadzeń zieleni; renowacja ławek parkowych; budowę przyłącza wodociągowego oraz kanalizacji sanitarnej;

2. Budowa pomostu na zbiorniku wodnym przy Parku Miejskim wraz z budynkiem zaplecza sanitarno-gastronomicznego.

Budowa obejmuje: wykonanie nawierzchni z kostki betonowej z obrzeżami betonowymi; budowę pomostu na palach stalowych wraz z balustradą, wykonanego z desek kompozytowych na legarach systemowych; wykonanie schodów wzdłuż ciągu pieszego wraz z barierkami; wykonanie nowych latarni parkowych; wykonanie zasilania elektrycznego; wykonanie przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej, wykonanie nasadzeń zieleni; wykonanie budynku kontenerowego usługowo – gastronomicznego z zapleczem socjalnym oraz toaletą ogólnodostępną przystosowaną do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

3. Budowa budynku informacji turystycznej w Poniatowej.

Budowa obejmuje: budowę budynku o długości 23 m, szerokości 19 m i wysokości 8,32 m, wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz dźwigiem; budowę przyłącza wody; wymianę (remont) istniejącego przyłącza kanalizacji deszczowej; budowę przyłącza ciepłowniczego; budowę zalicznikowej linii zasilającej i oświetlenia terenu wraz z przesunięciem istniejącego słupa oświetleniowego będącego własnością zamawiającego; przebudowę linii zasilającej nN – usunięcie kolizji; przebudowę przyłącza telekomunikacyjnego i zabezpieczenie kanalizacji kablowej; przebudowę istniejącego i wykonanie utwardzenia terenu (ciągi piesze, jezdne, opaska i stanowiska postojowe dla busów, utwardzenie dla wiaty śmietnikowej); budowę zjazdu z drogi gminnej; budowę zjazdu z drogi powiatowej; wycinkę drzew; wykonanie nowego nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej; budowę wiaty przystankowej; budowę wiaty przy elewacji; budowę wiaty śmietnikowej; montaż elementów małej architektury; rozbiórkę budynków;

Wartość umowy: 11 944 000,00 zł brutto.

Termin realizacji: 14.12.2023 roku.

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych