Aktualności

Protokół z przeprowadzonych konsultacji w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2024

Protokół z przeprowadzonych konsultacji w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogącymi realizować zadania pożytku publicznego w roku 2024.