Aktualności

Projekty i dotacje w roku 2017 w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kraczewicach

W kwietniu 2017 r. przystąpiliśmy do „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Placówka nasza otrzymała 4 tys. zł dotacji celowej budżetu państwa w ramach wsparcia finansowego organom prowadzącym szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży. Program ten wzbogacił bibliotekę szkolną o 324 pozycje książkowe. Zarówno rodzice jak i uczniowie mieli wpływ na wybór książek zakupionych do biblioteki szkolnej. Wszystkie działania podejmowane w ramach realizacji Programu zachęciły uczniów do sięgania po książkę, uświadomiły korzyści płynące z czytania. Akcje: „Wspólne czytanie z rodzicami” oraz „Noc bibliotek” przywróciły modę na dobrą książkę, stworzyły więź między rodzicami i dziećmi. Zakupione pozycje wzbogaciły i urozmaiciły księgozbiór biblioteki szkolnej, zwiększyły dostępność lektur obowiązkowych oraz usprawniły pracę na lekcjach języka polskiego.

W październiku została podpisana umowa z Lubelskim Kuratorem Oświaty o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości 14 tys. zł w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. Baza szkoły w grudniu wzbogaci się o 2 monitory interaktywne o przekątnej 65’. W ramach udzielonego szkole wsparcia odbędą się również szkolenia dla nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi zakupionych urządzeń, ich oprogramowania i wykorzystania TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale w szkole.

Natomiast 22 listopada 2017 r. P. Burmistrz Zygmunt Wyroślak zawarł umowę z Wojewodą Lubelskim, na której warunkach zostały przyznane środki finansowe z budżetu państwa w formie dotacji celowej w wysokości 6.300 zł. z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej. Zamówiony zgodnie z załącznikiem do umowy sprzęt (tablica okulistyczna podświetlana, tablica literowa, tablica Ishihary, ciśnieniomierz naramienny z zasilaczem, waga osobowo-lekarska ze wzrostomierzem, kozetka lekarska, parawan medyczny) jest niezbędny do zapewnienia prawidłowych warunków realizacji świadczeń gwarantowanych pielęgniarki szkolnej. Dzięki niemu poprawi się komfort uczniów w czasie badań przesiewowych prowadzonych na terenie szkoły.

W grudniu w budynku naszej szkoły rozpoczęły się zajęcia dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w ramach realizacji projektu „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu puławskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”. W ramach tego programu uczniowie z kl. I-III będą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z zakresu programowania. Wezmą również udział w zajęciach wyjazdowych na KUL – u. Zakupiony przez Fundację VCC z Lublina sprzęt i materiały dydaktyczne wzbogacą bazę szkoły i warsztat pracy nauczycieli.

15 grudnia dobiega końca umowa zawarta z Wojewódzkim Zrzeszeniem LZS w Lublinie na wspólną realizację Programu Szkolny Klub Sportowy, w ramach której od 01.02.2017 r. odbywają się 2 razy w tygodniu dodatkowe zajęcia sportowe dla uczniów z kl. IV-VII. Mamy nadzieję, że wniosek o kontynuację Programu złożony do WZ LZS w Lublinie zostanie przyjęty do realizacji w 2018 r. i umożliwi naszym uczniom rozwijanie zainteresowań sportowych.

Cieszymy się, że w kończącym się 2017 r. udało nam się tak wiele osiągnąć, pozyskać dodatkowe środki i wzbogacić bazę placówki w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

Dyr. szkoły Renata Kilian.