Aktualności

Projekt „Równy start na rynek pracy”

Na prośbę firmy S.T.R. PROJECT Stanisław Romaniszyn z siedzibą w Pile udostępniamy informację o zakresie wsparcia jakim zostaną objęci Uczestnicy/czki biorący udział w Projekcie, pn. „Równy start na rynek pracy” nr FELU.09.04-IP.02-0087/23, finansowanym ze środków Unii Europejskiej, mającym na celu wzrost zdolności do zatrudnienia 72 osób (minimum 85% kobiet, minimum 50% osób długotrwale bezrobotnych), pozostających bez zatrudnienia – bezrobotnych i biernych zawodowo, zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) w województwie lubelskim, mających przerwę w zatrudnieniu ze względu na obowiązki opiekuńcze związane z urodzeniem i wychowaniem dziecka (w szczególności posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia) poprzez indywidualną i kompleksową aktywizację zawodową prowadzącą między innymi do uzyskania kwalifikacji/kompetencji przez minimum 80% Uczestników/czek Projektu (UP), poszukiwania pracy przez minimum 30% UP, podjęcia pracy przez minimum 45 UP. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny oraz jest niewątpliwą szansą rozwoju personalnego, jak i zawodowego dla mieszkańców regionu.