Aktualności

Projekt edukacyjny realizowany w naszej gminie

„Rozwój kompetencji i umiejętności paszportem do lepszej przyszłości”

Centrum Edukacyjne Idea w Partnerstwie z Gminą Poniatowa realizuje projekt p.n. „Rozwój kompetencji i umiejętności paszportem do lepszej przyszłości” w ramach Priorytetu FELU.10.00, Działania FELU.10.03, z zakresu: Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego. Wartość dofinansowania projektu wynosi 314.965,56 zł. Okres realizacji projektu: od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Uczestnikami Projektu są uczniowie szkół podstawowych w Poniatowej i Niezabitowie znajdujący się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej.

Głównym celem projektu jest rozwijanie kompetencji, umiejętności, uzdolnień i zainteresowań poza edukacją formalną u 160 uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, mieszkających i uczących się w woj. lubelskim, z terenu Gminy Poniatowa, uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Niezabitowie oraz Szkoły Podstawowej w Poniatowej.

Projektem zostaną objęci uczniowie, którzy należą do minimum jednej z poniższych grup:

 1. Uczniowie posiadający orzeczenia o niepełnosprawności
 2. Uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 3. Uczniowie z rodziny wielodzietnej.
 4. Uczniowie posiadający status osoby przebywającej w pieczy zastępczej.
 5. Uczniowie posiadający status dziecka pozbawionego całkowicie, częściowo lub okresowo opieki rodzicielskiej.
 6. Uczniowie wychowujący się w rodzinie niepełnej.
 7. Uczniowie, których jedno z rodziców/opiekunów prawnych pobiera świadczenie rodzinne.
 8. Uczniowie posiadający doświadczenia migracji.

Rodzaje zajęć oferowanych w Projekcie to:

 1. zajęcia z j. polskiego jako j. obcego dla cudzoziemców
 2. zajęcia grupowe z j. angielskiego
 3. zajęcia grupowe z zakresu rozumienie i tworzenie informacji
 4. zajęcia grupowe z zakresu rozumowanie matematyczne
 5. zajęcia grupowe techniczno – robotyczne
 6. zajęcia grupowe plastyczne
 7. zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
 8. trening umiejętności społecznych (TUS) dla osób z niepełnosprawnościami
 9. zajęcia grupowe – pływanie

W ramach Projektu zapewnione zostaną:

 1. Sale lekcyjne spełniające wymagane standardy oraz posiadające zaplecze w postaci materiałów edukacyjnych oraz sprzętu tj. tablice, projektory, komputery.
 2. Pracownie komputerowe.
 3. Biuro Projektu na terenie Gminy Poniatowa zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.
 4. W każdej szkole funkcjonować będzie punkt informacyjno-rekrutacyjny, w którym zainteresowani uczniowie/ce i ich opiekunowie będą mogli uzyskać informacje na temat zajęć realizowanych w projekcie.

Link do strony Projektu: https://centrumidea.eu/projekty/rozwoj-kompetencji-i-umiejetnosci-paszportem-do-lepszej-przyszlosci