Aktualności

PROCEDURA NADANIA NR PESEL DLA OBYWATELA UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM (STATUS „UKR”) – OD ŚRODY 16 MARCA 2022 R.

W Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (ustawa z dnia 12 marca 2022 r., Dz.U. poz 583).  Przepisy, regulują m.in. kwestie związane z legalnością pobytu ukraińskich uchodźców w Polsce, a także udzielaną im pomocą. Na mocy specustawy uchodźcy z Ukrainy mogą m.in. otrzymać numer PESEL i założyć Profil Zaufany. O nadanie numeru PESEL uchodźcy mogą wnioskować w dowolnym urzędzie gminy. 

Przepisy weszły w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw i obowiązują, co do zasady, z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 r.

W Dzienniku Ustaw opublikowano też komunikat ministra cyfryzacji w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających stosowanie przepisów ustawy. Zgodnie z komunikatem termin wdrożenia rozwiązań technicznych ustanawia się na dzień 13 marca 2022 r., z tym, że termin powszechnego uruchomienia obsługi wniosków ustanawia się na dzień 16 marca 2022 r.

Kto może uzyskać PESEL?

Każdy kto:

 • przybył w okresie od 24 lutego 2022 r. do Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi,
 • zgłosi się (złoży wniosek) do dowolnego urzędu gminy.

Co trzeba okazać przy składaniu wniosku?

 • dokument podróży, Kartę Polaka lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości,
 • w przypadku braku dokumentu małoletnich dzieci – akt urodzenia.

Obowiązkowo potrzebujesz kolorowego zdjęcia jak do dowodu lub paszportu.

Istnieje możliwość nieodpłatnego wykonania zdjęcia w Urzędzie Miejskim w Poniatowej!

Dane, które wpiszesz we wniosku:

 • imię i nazwisko,
 • data i miejsce urodzenia,
 • kraj urodzenia i obywatelstwo,
 • data wjazdu do Polski,
 • ukraiński numer ewidencyjny ‒ jeśli masz,
 • aby uzyskać profil zaufany – dane kontaktowe: adres e-mail i polski numer telefonu.

Jeśli wypełniasz wniosek w imieniu osoby małoletniej (dziecka poniżej 18 r.ż.), podaj dane rodziców i/lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem.

Aby uzyskać profil zaufany, musisz mieć:
– działający telefon komórkowy z numerem od polskiego operatora, którego jesteś wyłącznym użytkownikiem,
– adres e-mail, z którego korzystasz.

Pamiętaj! Podczas składania wniosku zostaną pobrane twoje odciski palców. Co musisz zrobić?
Wypełniony wniosek wraz z potrzebnymi dokumentami oraz zdjęciem przynosisz osobiście do dowolnego urzędu gminy w kraju. Urzędnik pobierze twoje odciski palców.
Dziecko do 12. roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku ‒ z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie.
Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Od dzieci, które nie ukończyły 12 r.ż., nie pobiera się odcisków palców.

Na wniosku złóż własnoręczny podpis. Wydanie ww. dokumentu jest bezpłatne.

PESEL nadany przed 16 marca

 • Osoby, którym został już nadany numer PESEL (bez fotografii i pobierania odcisków palców), będą musiały ponownie zgłosić się do Urzędu i dostarczyć fotografie oraz  zostawić odciski palców.
 • Zgodnie z ustawą jest to niezbędne, by mogły korzystać z rozwiązań pomocowych przewidzianych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy.

Gdzie i kiedy?

 • Miejsce składania wniosków: Urząd Miejski w Poniatowej, pok. 14 (parter), po uprzednim umówieniu telefonicznym wizyty tel. 81 820 48 36 w. 22 lub 18.
 • Wnioski można składać w godzinach pracy urzędu, codziennie od 7:30, w  pon., śr., czw.  do 15:30, wt.  do 16:00, pt. do 15:00.

Nowe formularze wniosku zostały udostępnione przez Ministra Cyfryzacji tutaj: https://mc.bip.gov.pl/ogloszenia/wzor-wniosku-o-nadanie-numeru-pesel-w-zwiazku-z-konfliktem-na-ukrainie.html

Dodatkowe informacje (w różnych wersjach językowych) znajdują się w załączonych linkach:

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-oraz-profil-zaufany–usluga-dla-obywateli-ukrainy

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel–usluga-dla-cudzoziemcow-ua

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel–usluga-dla-cudzoziemcow-en

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-oraz-profil-zaufany–usluga-dla-obywateli-ukrainy-ua