Aktualności

Poniatowskie Przedszkole będzie docieplone za unijne pieniądze

Projekt Gminy Poniatowa „Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego w Poniatowej” został wybrany do dofinansowania 11 grudnia 2019 roku. Na jego realizację otrzymaliśmy kwotę 385 923,22 zł. Pieniądze pochodzą z Unii Europejskiej oraz budżetu państwa. Całkowity budżet projektu zamyka się kwotą 561 778,53 zł.


Projekt ubiegał się o dofinansowanie w konkursie nr RPLU.05.02.00-IZ.00-06-001/19 Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.


Warto wspomnieć, że termomodernizacja budynku zmniejsza zapotrzebowanie na ciepło i co za tym idzie obniża koszty jego ogrzewania przy jednoczesnej poprawie komfortu termicznego. Ponadto termomodernizacja budynku polega na wprowadzeniu zmian, które ograniczą ucieczkę ciepła oraz zapewnią bardziej ekonomiczne i energooszczędne ogrzewanie wnętrz.

Zgodnie z dokumentacją techniczną zakres termomodernizacji przedszkola obejmuje: docieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ścian podziemnych, docieplenie stropodachu i dachu nad wiatrołapem, wymianę obróbek blacharskich, podokienników, wymianę orynnowania dachu i daszku oraz inst. odgromowej, wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej, remont schodów zewnętrznych i studzienek okiennych, remont daszku nad wejściem, montaż nawiewników okiennych w oknach istniejących, remont instalacji c.o. Instalacja zostanie wyposażona w bezprzewodowy system zarządzania energią.


Przewiduje się, że ilość zaoszczędzonej energii cieplnej wyniesie 311,5 GJ/rok.


Inwestycja rozpocznie się w drugim kwartale 2020 roku, a planowane zakończenie realizacji przewidziano na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku.