Aktualności

„PONIATOWA – STAWY PEŁNE ENERGII” – REWITALIZACJA PARKU W PONIATOWEJ

Podpisano umowę na rewitalizację Parku Miejskiego w Poniatowej pomiędzy
ul. Nałęczowską, ul. 11 Listopada a zbiornikiem wodnym.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Poniatowa  – stawy pełne energii” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”, oś priorytetowa 7 – Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 7.3: Turystyka przyrodnicza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

W sierpniu 2020r. rozpoczęto prace nad:

 • wykonaniem robót budowlanych w zakresie rozbiórki istniejących i budową nowych chodników oraz placów parkowych,
 • wykonaniem ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż zbiornika wodnego,
 • remontem schodów terenowych,
 • budową naturalistycznego placu aktywnego wypoczynku tj. zestawu do wspinania i mostu wiszącego  na  głównym placu parkowym,
 • budową ścieżki dydaktycznej z tabliczkami informacyjnymi,
 • wykonaniem rabat wzdłuż ścieżki dydaktycznej,
 • wykonaniem rabaty przy głównym placu parkowym oraz nasadzeniami wokół fontanny,
 • montażem małej architektury ( ławki, kosze na śmieci, pergole, stoliki, drogowskazy, tablice informacyjno-promocyjne),
 • przebudową istniejącej fontanny,
 • zmianą lokalizacji części istniejącego oświetlenia terenu,
 • wykonaniem kanalizacji teletechnicznej wraz ze studzienkami kablowymi,
 • wykonaniem zewnętrznych linii kablowych teletechnicznych i zasilających dla potrzeb telewizji dozorowej CCTV oraz zasilaniem info kiosku wraz z Wi-Fi,
 • montażem słupów oświetleniowych  z panelem fotowoltaicznym,
 • montażem info kiosku z punktem Wi-Fi oraz kamerą wideokonferencyjną,
 • montażem punktów kamerowych (stacjonarnych kamer do systemu zliczania i kamery obrotowej do obserwacji terenu).

Wykonawca: LS COMLEX SP.Z O. O.
ul. Nicollo Paganiniego 12/32
20-850 Lublin
Wartość inwestycji : 1 737 683,48 zł brutto.