Aktualności

Podpisano umowy na realizację inwestycji w obrębie zbiorników wodnych w Poniatowej

Zagospodarowanie zbiornika wodnego oraz terenu przyległego na funkcje turystyczne i rekreacyjne w Poniatowej”

Zamówienie jest finansowane w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych obejmujących w szczególności:

 • remont i przebudowę istniejących ciągów pieszych;
 • likwidację istniejącego murku od strony kąpieliska oraz wykonanie w jego miejsce palisady betonowej, wykonanie utwardzonego zejścia na plażę wraz z barierkami;
 • renowację drewnianego ogrodzenia przy piaskownicy  oraz  renowację barierek stalowych przy strefie basenowej;
 • budowę obiektów małej architektury takich jak ławki parkowe, kosze na śmieci, plac zabaw dla dzieci z nawierzchnią bezpieczną, wykonanie zadaszenia piaskownicy dwoma żaglami przeciwsłonecznymi, montaż wieży ratowniczej oraz  dwóch przebieralni plażowych;
 • budowę czterech lamp zewnętrznych hybrydowych solarnych z turbiną wiatrową;
 • inwestycja obejmuje urządzenie zieleni parkowej od strony wschodniej przy zabudowie wielorodzinnej.

Wykonawca:

LS COMPLEX Sp. z o. o.

ul. Niccolo Paganiniego 12/32

20-850 Lublin

Wartość inwestycji wynosi 447 533,29 zł brutto, planowany termin zakończenia prac 19.12.2021 roku.

„Budowa kąpieliska zorganizowanego wraz z plażą i pomostami pływającymi w Poniatowej” zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja oraz udostepnienie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych w Poniatowej”.

Zamówienie współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych obejmujących w szczególności:

 • wykonanie kąpieliska wraz z plażą przy zbiorniku wodnym od strony Parku Miejskiego;
 • montaż wodnych torów przeszkód, z wydzielonymi bojami strefami dla osób umiejących i nieumiejących pływać oraz wykonanie ogrodzonego brodzika dla dzieci;
 • zagospodarowanie terenów zielonych sąsiadujących z plażą, poprzez wykonanie trawników dywanowych oraz wykonanie plaży utwardzonej – trawiastej;
 • montaż wieży ratowniczej wraz z wyposażeniem;
 • montaż elementów małej architektury takiej jak kosze na śmiecie i ławki;
 • montaż latarni oświetleniowych;
 • budowa dwóch pomostów pływających wraz ze schodami terenowymi łączącymi pomost z drogami komunikacji pieszej;
 • wykonanie podestu dla osób niepełnosprawnych z desek kompozytowych.

Wykonawca:

Sorted Sp. z o.o.

ul. Wschodnia 27B,

05-500 Piaseczno

Wartość inwestycji wynosi 1 437 000,39 zł brutto, planowany termin zakończenia prac 25 grudnia 2021 roku.