Aktualności

Podpisano umowę na przebudowę drogi w Łubkach Kolonii

W czwartek, 22 marca 2018 r. Burmistrz Poniatowej Zygmunt Wyroślak, w obecności Skarbnika Pani Anny Ruty podpisał umowę, której przedmiotem jest pomoc finansowa w postaci dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 108047L, polegająca na wznowieniu podbudowy materiałem kamiennym i wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych” realizowane przez Gminę Wojciechów.

Droga zlokalizowana jest na granicy gmin Poniatowa i Wojciechów, w miejscowości Łubki Kolonia. W ramach inwestycji  przebudowany zostanie odcinek  o długości około 1 km, od skrzyżowania  z drogą gminną nr 106901L do skrzyżowania z drogą gminną nr 108046L. Wartość dofinansowania to 200 000,00 zł.