Aktualności

Podpisanie umowy na kolejne inwestycje dotyczące rewitalizacji w Poniatowej

Dzisiaj, tj. 21 marca w Urzędzie Miejskim w Poniatowej została podpisana umowa pomiędzy burmistrzem Poniatowej Pawłem Karczmarczykiem przy kontrasygnacie skarbnika Gminy Anny Ruty, a firmą „Edach Sp. z o.o. Sp. komandytowa” reprezentowaną przez prezesa zarządu komplementariusza Jana Starownika, na realizację projektu pn. ,,Zagospodarowanie zbiornika wodnego oraz terenu przyległego na funkcje turystyczne i rekreacyjne w Poniatowej”.

Realizacja zadania jest dokończeniem rewitalizacji parku przy ul. Słonecznej poprzez przedłużenie alei głównej Parku – promenady oddzielającej zbiornik wodny od połaci trawnikowych, wykonanie alejek parkowych, wytyczenie nowych przebiegów ścieżek i wykonanie ich utwardzenia poprzez wymianę istniejącej nawierzchni na nową. Inwestycja obejmuje również budowę nowego placu zabaw na bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej wraz z urządzeniami zabawowymi, montaż nowego oświetlenia, renowację piaskownicy i ławek parkowych, wykonanie nawierzchni trawiastej, uregulowanie naturalnego brzegu miejskiego akwenu.

Inwestycja jest finansowana  w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.

Na realizację zadania Gmina Poniatowa pozyskała dofinansowanie w wysokości 296 591,00 zł. Całkowita wartość inwestycji wynosi 518 000,00 zł.

Teren przeznaczony na realizację inwestycji