Aktualności

Otwarty konkurs na realizacje zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w roku 2016.

Burmistrz Poniatowej

działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 i 3 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U z 2014 r. poz. 1118 t.j. z późn. zm.), w związku z uchwałą nr XIII/96/15 Rady Miejskiej w Poniatowej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na rok 2016 r.

Ogłasza

Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w roku 2016.

I. Konkurs ofert dotyczy zadań z zakresu:

1. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom  społecznym, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Całoroczne prowadzenie zajęć zorganizowanych np. w formie świetlicowej, w  zakresie wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, przynajmniej 20 godz. tygodniowo. Wysokość środków publicznych na realizację zadania 30 000 zł.

2. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

1) W zakresie realizacji programów szkolenia sportowego w dziedzinie piłki nożnej z wykorzystaniem infrastruktury stadionu sportowego przy ul. 11-go listopada w Poniatowej. Wysokość środków publicznych na realizację zadania 140 000,00 zł.

2) Współdziałania z klubami sportowymi z terenu Gminy na rzecz szkolenia dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu, w zakresie zakupu ubiorów, sprzętu sportowego oraz dofinansowania klubów sportowych za wyniki,

3) Współorganizowania, organizowania i udziału w zawodach mistrzowskich, gminnych, powiatowych, wojewódzkich, krajowych i międzynarodowych,

4) Organizacji imprez o „Puchar Burmistrza”. Wysokość środków publicznych na realizację zadań pkt 2;3;4  20 000, 00 zł.

II. Termin  i warunki realizacji zadania:

1. Realizacja zadania musi nastąpić w 2016 r. i powinno obejmować okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

2. Warunki realizacji zdań:

a) zadania muszą być realizowane na terenie Gminy Poniatowa,

b) realizacja zadań powinna opierać się na odpowiednio przygotowanej kadrze, bazie materialnej i lokalowej,

c) przygotowanie kadry merytorycznej powinno umożliwiać właściwe i pełne realizowanie zadania.

III.  Zasady przyznawania dotacji:

1. Zlecenie realizacji zadań publicznych w powyższym zakresie nastąpi w formie wspierania.

2.Oferty mogą składać podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

3. Przyznanie dotacji uzależnione będzie od spełnienia przez oferenta warunków i kryteriów, o których mowa w dalszej części niniejszego ogłoszenia oraz innych wymogów określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

4.Ofertę należy  złożyć na formularzu zawartym w Załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki  Społeczne z dnia  15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. nr 6 poz. 25).

5. Do oferty należy załączyć aktualny dokument potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący statusu prawnego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności.  

IV. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru ofert:

1. Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone oferty kompletne pod względem formalnym, sporządzone czytelnie, złożone w przewidzianym terminie. W przypadku błędów w formalnych w ofercie lub/i w załącznikach do oferty, komisja może wezwać organizację do ich uzupełnienia. Uzupełnienie to musi nastąpić w terminie 3 dni od daty otrzymania informacji w tej sprawie. Oferty niekompletne, których nie uzupełniono we wskazanym terminie oraz oferty niezłożone we wskazanym terminie lub te, które wpłyną pocztą po terminie, nie będą objęte procedurą konkursową.

2. Ze zgłoszonych ofert na realizację w/w zadań zostaną wybrane oferty najkorzystniejsze, w trybie otwartego konkursu ofert przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Wybranemu podmiotowi zostanie udzielona dotacja z budżetu gminy po podpisaniu umowy.

3. Przy rozpatrywaniu ofert zostaną wzięte pod uwagę:

– dokonania wnioskodawcy w obszarze tematyki oferty,

– doświadczenie  organizacyjne realizatorów,

– dotychczasowa współpraca wnioskodawcy z samorządem,

– zgodność tematyki i zakresu oferty z zadaniem, na realizację którego ogłoszony jest konkurs,

– ocenę możliwości realizacji zadania przez podmiot składający ofertę,

– ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

– planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,

– wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych, własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania.

4. Komisja rozpatruje oferty w ciągu 5 dni roboczych, licząc od zakończenia terminu składania ofert.

5. Dofinansowanie zadania rozpoczyna się od dnia podpisania umowy. Przekazywanie środków stanowiących dotację  nastąpi na rachunek bankowy po podpisaniu umowy z oferentem lub oferentami.

V. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać w zamkniętych  kopertach w terminie do dnia 22 lutego 2016 r.  do godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Poniatowej ul. Młodzieżowa 2, w Punkcie Obsługi  Interesanta (parter budynku). Koperta powinna być opisana nazwą zadania.

VI. Zrealizowane zadania publiczne w  roku  2015 oraz wysokości przyznania dotacji:

1. W zakresie profilaktyk rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii:

– całoroczne prowadzenie świetlicy profilaktyczno-wychowawczej w Poniatowej – 35.000 zł

2. W zakresie kultury fizycznej i turystyki:

– całoroczna organizacja szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w piłce nożnej – 150.000 zł.

 

Załącznik:

Oferta realizacji zadania publicznego