Aktualności

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku