Aktualności

Ogłoszenie o naborze kandydata na członka komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert na powierzenie/ wspieranie realizacji zadań publicznych realizowanych w 2020 roku

 Zgłoszenie kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 do udziału w komisjach konkursowych w otwartych konkursach na rok 2020 zał. nr 1. do komisji