Aktualności

29-09-2017|

Ogłoszenie o konsultacjach aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji

Burmistrz Poniatowej

przedstawia do konsultacji społecznych aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Poniatowa na lata 2017-2023. W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty do wnoszenia uwag i opinii w terminie do 16.10.2017 roku.

Z aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniatowej, ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa, pok. 204 i 205 w okresie od 29.09. 2017 r.  do 13.10.2017 r. (w godzinach pracy urzędu) oraz na stronie internetowej gminy: Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Poniatowa na lata 2017-2023 – aktualizacja

Uwagi i opinie można zgłaszać przy pomocy formularza zgłaszania uwag do dokumentów LPR, które dostępne są na stronie internetowej  (formularz do zgłaszania uwag)

  • przy pomocy poczty elektronicznej na adres: urzad@um.poniatowa.pl – w tytule maila prosimy o wpisanie „Konsultacje społeczne LPR aktualizacja”,
  • przy pomocy poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do UM )na adres: Urząd Miejski w Poniatowej, ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa z dopiskiem „Konsultacje społeczne LPR aktualizacja”,
  • osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniatowej, ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa, w Punkcie Obsługi Interesanta.

Organem rozpatrującym uwagi i wnioski będzie Burmistrz Poniatowej. (Obwieszczenie Burmistrza Poniatowej)