Aktualności

Ogłoszenie z otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku.

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia

Zał. nr. 1 Oferta