Aktualności

Nabór na członków Rady Społeczno – Gospodarczej ZIT MOF Opole Lubelskie

W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem i wdrażaniem Strategii ZIT dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Opole Lubelskie oraz Strategii Rozwoju Ponadlokalnego,
Burmistrz Poniatowej będący Partnerem Porozumienia ogłasza otwarty nabór na członków
Rady Społeczno–Gospodarczej ZIT MOF Opole Lubelskie oraz Rady Konsultacyjno-Doradczej Strategii Rozwoju Ponadlokalnego.

W skład każdej z Rad mogą wchodzić osoby fizyczne, będące przedstawicielami m.in.:

– społeczeństwa obywatelskiego (stowarzyszenia, fundacje),    

– podmiotów działających na rzecz ochrony środowiska,

– podmiotów odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób ze specjalnymi potrzebami, równości płci i niedyskryminacji,

– podmiotów gospodarczych z terenu MOF Opola Lubelskiego,

– instytucji kultury i innych funkcjonujących w obszarze ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego
i naturalnego,

– innych, stanowiących potencjalne partnerstwo społeczno–gospodarcze.

Warunkiem przystąpienia do naboru jest przesłanie w terminie do 31.01.2024 r. do godz. 15.30 wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: sekretariat@um.poniatowa.pl, w tytule
e-maila wpisując: „Nabór kandydatów do Rady Społeczno-Gospodarczej ZIT MOF Opole Lubelskie” /„Nabór kandydatów do Rady Konsultacyjno-Doradczej Strategii Rozwoju Ponadlokalnego”
lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Poniatowej – Punkt Obsługi Interesanta, parter lub pocztą
na adres Urzędu Miejskiego w Poniatowej, ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa.

Uczestnictwo w pracach Rady będzie miało charakter społeczny. Prosimy o zapoznanie się z treścią załączonych dokumentów.