Aktualności

Mieszkańcy Poniatowej Wsi będą mieli zmodernizowaną świetlicę!

Dzisiaj, tj. 29 marca, w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie została podpisana umowa przez burmistrza Poniatowej Pawła Karczmarczyka przy kontrasygnacie skarbnik Gminy Anna Ruty na realizację zadania pt. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Poniatowej Wsi na potrzeby społeczności lokalnej”. Projekt w ubiegłym roku, po zatwierdzeniu przez Radę Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak”, został przekazany do Zarządu Województwa w Lublinie do dalszej weryfikacji, której efektem była dzisiejsza wizyta w Lublinie. W projekcie zaplanowano poprawę stanu technicznego budynku użyteczności publicznej OSP w Poniatowej Wsi, w którym znajduje się świetlica wiejska poprzez przeprowadzenie prac: demontażowych, naprawczych, docieplenia oraz ocieplenia części podziemnych i naziemnych elewacji budynku oraz dachu, a także naprawa tarasu i utworzenia opaski wokół budynku. Przeprowadzenie wszystkich ww. działań poprawi funkcjonalność budynku oraz przyczyni się do poprawy warunków technicznych świetlicy wiejskiej, która będzie mogła służyć mieszkańcom w sposób ogólnodostępny i niczym nieograniczony. Całkowita wartość inwestycji to ponad 418 tys. zł, z czego kwota dofinansowania wynosi 190 890,00 zł, co stanowi 45,58% całkowitej wartości.Zadnie będzie realizowane w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014 -2020” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie 4.6 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.