Aktualności

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” informuje o aktualnych naborach wniosków z dnia 11.10.2017 r.

Nabory w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na la lata 2014-2020:

  1. Nabór nr 19/2017 – Przedsięwzięcie 3.1.1 Wspieranie działalności związanej z przetwórstwem rolno-spożywczym – dot. podejmowania działalności gospodarczej, Beneficjenci: przedsiębiorcy, mieszkańcy
  2. Nabór nr 20/2017 – Przedsięwzięcie 3.1.1 Wspieranie działalności związanej z przetwórstwem rolno-spożywczym – dot. rozwijania działalności gospodarczej, Beneficjenci: przedsiębiorcy, mieszkańcy
  3. Nabór nr 21/2017/G – Przedsięwzięcie 2.2.1 Budowa malej architektury turystycznej, rekreacyjnej i sportowej – projekt grantowy, Beneficjenci: organizacje pozarządowe, samorządy gmin, samorządowe instytucje kultury
  4. Nabór nr 22/2017 – Przedsięwzięcie 2.2.1 Budowa malej architektury turystycznej, rekreacyjnej i sportowej – Beneficjenci: organizacje pozarządowe, samorządy gmin, samorządowe instytucje kultury
  5. Nabór nr 23/2017/G – Przedsięwzięcie 4.4.1 Wsparcie działań w zakresie renowacji obiektów zabytkowych – projekt grantowy, Beneficjenci: parafie, organizacje pozarządowe

 Nabory w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze:

  1. Nabór nr 24/2017 – Przedsięwzięcie 2.2.2 Zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych oraz terenów przyległych na funkcje turystyczne lub/i  rekreacyjne lub/i edukacyjne, Beneficjenci: mieszkańcy, przedsiębiorcy, osoby prowadzące działalność w sektorze rybactwa, gminy, jst
  2. Nabór nr 25/2017 – Przedsięwzięcie 4.4.2 Tworzenie i przystosowanie miejsc związanych z kultywowaniem i edukacją dotyczącą dziedzictwa rybackiego, Beneficjenci: gminy, organizacje pozarządowe

Ogłoszenia oraz dokumenty dotyczące naborów znajdują się na stronie internetowej www.lgdowocowyszlak.pl w zakładkach: „Strefa Wnioskodawcy PROW”/Aktualne nabory”, „Strefa Wnioskodawcy PO RYBY”/”Aktualne nabory” oraz w zakładce „Aktualności”.