Aktualności

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Poniatowej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Poniatowa

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PONIATOWEJ

Burmistrz Poniatowej

na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.)

powiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych

projektu uchwały Rady Miejskiej w Poniatowej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Poniatowa

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Poniatowej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Poniatowa.

Konsultacje społeczne mają na celu zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji, wymianę wiedzy i informacji oraz poznanie opinii w sprawie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Poniatowa.

Konsultacje społeczne będą prowadzone w okresie od 10.03.2023 r. do 11.04.2023 r. w następujących formach:

1. Zbieranie uwag w postaci elektronicznej, papierowej i ustnej:

w postaci elektronicznej za pomocą:

 • formularza zgłaszania uwag w formacie .docx dostępnego do pobrania na stronie: www.um.poniatowa.pl oraz przesłanie za pomocą:
 • poczty elektronicznej na adres e-mail: projekty@um.poniatowa.pl,
 • skrytki ePUAP na adres: /UMPoniatowa/Skrytka_ESP,

w postaci papierowej za pomocą:

 • formularza zgłaszania uwag zamieszczonego do pobrania oraz wydrukowania ze strony internetowej: www.um.poniatowa.pl,
 • formularza zgłaszania uwag w formie papierowej udostępnionego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniatowej, ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa, pokój nr 204/205,

wypełnione formularze w formie papierowej można złożyć:

 • drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Poniatowej: ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa,
 • osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniatowej, ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa  w pokoju nr 204/205, poniedziałek, środa, czwartek w godzinach: 7:30 – 15:30, wtorek: 7:30 – 16:00, piątek: 7:30 – 15:00.

Interesariusze chcący uczestniczyć w formach konsultacji, jakimi są: zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej proszeni są o skorzystanie z przygotowanych formularzy.

w postaci ustnej:

w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Poniatowej pod numerem telefonu (81) 820-48-36 wew. 16/42 lub osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniatowej, ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa, w pokoju nr 204/205.

2. Wypełnienie ankiety konsultacyjnej:

w postaci elektronicznej za pomocą:

 • formularza ankiety w formacie .docx dostępnego do pobrania na stronie: www.um.poniatowa.pl oraz przesłanie za pomocą:
 • poczty elektronicznej na adres e-mail: projekty@um.poniatowa.pl,
 • skrytki ePUAP na adres: /UMPoniatowa/Skrytka_ESP,
 • interaktywnego formularza ankiety on-line: https://forms.gle/EhJUobB3wABynuqH7

w postaci papierowej za pomocą:

 • formularza ankiety zamieszczonego do pobrania oraz wydrukowania ze strony internetowej: www.um.poniatowa.pl,
 • formularza ankiety w formie papierowej udostępnionego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniatowej, ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa, pokój nr 204/205,

wypełnione ankiety konsultacyjne w formie papierowej można złożyć:

 • drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Poniatowej: ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa,
 • osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniatowej, ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa  w pokoju nr 204/205, poniedziałek, środa, czwartek w godzinach: 7:30 – 15:30, wtorek: 7:30 – 16:00, piątek: 7:30 – 15:00.

3. Otwarte spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem partnerów społeczno-gospodarczych zaplanowane w dniu 22.03.2023 r. od godz. 16:30 w Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej, ul. Fabryczna 1, 24-320 Poniatowa.

Po zakończeniu każdej z form konsultacji niezwłocznie przygotowane zostanie podsumowanie oraz po zakończeniu konsultacji sporządzony zostanie raport podsumowujący ich przebieg, zawierający dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówieniu ich przebiegu oraz zgłoszone uwagi wraz z odniesieniem się do nich. Informacja podsumowująca każdą z form konsultacji społecznych zostanie opracowana zgodnie z art. 6 ust 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.) oraz zamieszczona na stronie internetowej: www.um.poniatowa.pl

Materiały podlegające konsultacjom, tj.:

 • projekt uchwały Rady Miejskiej w Poniatowej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,
 • uzasadnienie projektu uchwały,
 • mapy w skali 1:5000 określające granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,
 • dokument „Diagnoza służąca delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Poniatowa”.

zostaną udostępnione w wersji:

 • elektronicznej na stronie internetowej: www.um.poniatowa.pl,
 • papierowej w Urzędzie Miejskim w Poniatowej: ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa, pokój nr 204/205,

Informacja o konsultacjach społecznych zostanie podana do publicznej wiadomości:

Formularze przesłane przed rozpoczęciem i po zakończeniu konsultacji społecznych oraz formularze anonimowe nie będą brane pod uwagę. W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty tradycyjnej decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Poniatowej.

Załączniki:

Obwieszczenie opublikowano dnia 03.03.2023 r.