Aktualności

Kolejny etap rozbudowy Żłobka Miejskiego w Poniatowej

W nawiązaniu do wiadomości, które przekazywaliśmy Państwu w dniu 19 lutego br. dotyczące umowy na dofinansowanie rozbudowy Żłobka Miejskiego w Poniatowej, przekazujemy informację, że dzisiaj, 24 kwietnia br., w Urzędzie Miejskim w Poniatowej została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola i żłobka o nowy oddział żłobka w Gminie Poniatowa” wraz z zakupem i montażem wyposażenia w ramach inwestycji pn. „Utworzenie 15 nowych miejsc opieki w ramach programu „MALUCH+” 2022-2029 – edycja 1 w Żłobku Miejskim w Poniatowej, ul. Szkolna 8a, 24 -320 Poniatowa”.

Stronami podpisującymi umowę byli: burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk przy kontrasygnacie skarbnik Gminy Anny Ruty oraz wykonawca Paweł Czarnomski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Zakład Budowlany Paweł Czarnomski” z siedzibą w Motyczu, Stasin 97/4 21 – 030 Motycz wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7131086282, REGON: 430621410. Umowa została podpisana w obecności kierownika oraz zastępcy kierownika Wydziału Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Przestrzennej Lidii Kuny i Grzegorza Lenartowicza.

Zadanie będzie realizowane przy dofinansowaniu ze środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Europejskiego Funduszu Społecznego+ w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 oraz z budżetu państwa na dofinasowanie realizacji zadania dotyczącego nowych miejsc opieki nad dziećmi w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2029.

Całkowita wartość inwestycji to: 469 999,99 zł