Aktualności

Inwestycja pn. „Zagospodarowanie zbiornika wodnego oraz terenu przyległego na funkcje turystyczne i rekreacyjne w Poniatowej”

Zamówienie jest finansowane w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Przedmiot operacji obejmuje zagospodarowanie zbiornika wodnego oraz terenu przyległego poprzez:

  • wyznaczenie i budowę ścieżek parkowych (w miejscu istniejących – wymiana nawierzchni);
  • budowę fragmentu promenady wzdłuż plaży;
  • montaż barierek ochronnych wzdłuż promenady przy wodzie;
  • budowę obiektów małej architektury takich jak ławki parkowe, kosze na śmieci;
  • remont piaskownicy;
  • budowę placu zabaw;
  • demontaż oświetlenia i montaż nowych lamp;
  • wykonanie fragmentarycznych nasadzeń uzupełniających drzew i krzewów.

Wykonawcą inwestycji będzie firma Edach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Jakubowicach Konińskich – Kolonia przy ul. Różanej 3, 21-003 Ciecierzyn.

Wartość inwestycji wynosi 518 000,00 zł brutto, planowany termin zakończenia prac wg umowy 29.07.2023 r.