Aktualności

Informacja w sprawie rekrutacji dzieci do Żłobka Miejskiego w Poniatowej

Od 08.06. 2020 r. godz. 8.00 rozpoczyna się rekrutacja dzieci do Żłobka Miejskiego w Poniatowej w roku szkolnym 2020/2021r. ,,Wnioski zgłoszenia” (w kopertach zaklejonych) przyjmowane są w siedzibie Żłobka Miejskiego ul. Szkolna 8A Poniatowa w godzinach 8.00 -15.00 do 19.06.2020 r., do godz. 15.00. lub drogą mailową na adres zlobek.poniatowa@wp.pl. Kolejność zgłoszeń nie stanowi kryterium kwalifikacyjnego.
Wnioski można pobrać ze strony miasta lub w żłobku,.tel. placówki 81 475 51 50.
Warunki przyjmowania dzieci do Żłobka Miejskiego w Poniatowej określone są w § 6. Statutu Żłobka o treści:

 1. Do Żłobka przyjmowane są dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia, zamieszkałe na terenie Gminy Poniatowa.
 2. Do Żłobka mogą być przyjęte dzieci spoza terenu Gminy Poniatowa pod warunkiem, że Żłobek dysponuje wolnymi miejscami.
 3. Zapisy do Żłobka prowadzone są przez cały rok kalendarzowy, a przyjęcia dzieci odbywają się w miarę istnienia wolnych miejsc.
 4. Podstawą przyjęcia dziecka do Żłobka jest wniosek rodzica/opiekuna prawnego złożony do Dyrektora Żłobka w formie „Karty zgłoszenia”.
 5. Szczegółowe zasady rekrutacji określa „Regulamin rekrutacji”.
 6. Przyjęć dzieci do Żłobka dokonuje Dyrektor, który w formie pisemnej, na tablicy ogłoszeń w żłobku, informuje rodziców o przyjęciu dziecka do Żłobka z podaniem terminu, w którym dziecko zostaje przyjęte do Żłobka.
 7. Dyrektor Żłobka prowadzi rejestr złożonych „Kart zgłoszeń”.
 8. Przy zgłaszaniu dziecka do Żłobka rodzice/opiekunowie prawni przedstawiają oświadczenie o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.
 9. Pierwszeństwo w przyjęciu do Żłobka mają dzieci:
  1) obojga rodziców/opiekunów prawnych pracujących zawodowo lub uczących się w systemie dziennym;
  2) rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko w rozumieniu art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi do lat 3, pracującego zawodowo lub uczącego się w systemie dziennym;
  3) pochodzące z rodzin wielodzietnych;
  4) niepełnosprawne, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności;
  5) mające rodzeństwo w Żłobku;
 10. Dzieci, które nie zostały przyjęte do Żłobka z powodu braku miejsc, umieszczane są na liście rezerwowej.
 11. W przypadku zwolnienia się miejsca, dzieci przyjmowane są zgodnie z kolejnością oczekiwania na liście rezerwowej.
 12. Skreślenie dziecka z listy wychowanków może nastąpić w każdym czasie w przypadku:
  1) podania w dokumentach rekrutacyjnych nieprawdziwych informacji;
  2) niedostarczenia dokumentów potwierdzających zatrudnienie lub potwierdzających powrót do pracy w terminie 3 miesięcy od daty przyjęcia dziecka do Żłobka;
  3) braku wniesienia opłat za usługi świadczone przez Żłobek w terminie 30 dni od wymaganego terminu wpłaty;
 13. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku trwającej powyżej 30 dni, można przyjąć na czas jego nieobecności inne dziecko na podstawie umowy zawartej z jego rodzicami/opiekunami prawnymi.

Dokumenty, które Rodzic/opiekun musi przedłożyć przy składaniu Wniosku:

 1. Zaświadczenie o zatrudnieniu lub wydruk z Działalności Gospodarczej lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego lub zaświadczenie wyższej uczelni o nauce w systemie dziennym.
 2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka pozwalającym na uczęszczanie do żłobka.